Utlysning av poster för fyllnadsval

 

För kommande termin utlyser en hel del roliga poster! Nominera! Kandidera! 

--------------------

For the coming semester, we are announcing some exciting and fun roles at the nation! Nominate and candidate!

 

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Köksmästare, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 teminer (2 poster)

 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Under novischperioden är finns det också novischtjänstemän att fråga mellan 11:00-18:00 på vardagar samt 12:00-15:00 på snödagar.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. 

---------------------------

The rules and regulations for the posts are to be accessed at the nation's office during regular opening hours. During the novisch period, there are also novischworkers available to answer any questions between 11:00-18:00 on weekdays and 12:00-15:00 on sundays.

Candidacies and nominations are to be emailed to valberedningen@blekingska.se

Inskrivningen har börjat!


Höstterminen är nu bakom oss och värmen väntar, vi inleder våren med inskrivning vardagar 11:00-18:00 och söndagar 12:00-15:00! Gott kaffe, mysig musik och fina människor väntar, och kan hjälpa dig med allt ifrån inskrivning till information om nationen och studentlivet! Vi ses snart!
-----------------------

The Autumn semester is now behind us and the summer heat is waiting, we start of the spring with nation enrolments on weekdays 11:00-18:00 and Sundays 12:00-15:00! Great coffee, music and lovely people awaits and can help you with everything from enrolments to information about the nation and the student life in Lund! See you soon! 

LAGTIMA NATIONSMÖTE

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 7 December klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fastställande av budget VT2018
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2018

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Fyllnadsval  till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                        Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val till förtroendeposter för perioden VT2018-HT2018                                                  Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13.   Val av valberedning VT2018 – HT2018
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 14.   Val till ledamot i stiftelsen Herulero

§ 15.   Val till suppleant i stiftelsen Herulero

§ 16.   Övriga frågor

§ 17.   Meddelanden

§ 18.  


______________________

Fanny Stevenhag, Qurator

 

 

Mötet avslutas

 

Nationsmötesprotokoll 11/2

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Qurator Fanny Stevenhag förklarade mötet öppnat 19:07.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Josefin Davidsson samt Martin Lindgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Josefin samt Martin till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-09-21 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-09-21 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrog.

Konstaterades att nationen har mycket öl lager. Novischeriet har ett högt resultat på grund av en väntad faktura som ännu inte kommit.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Fastställande av medlemsavgift VT2018

Qurator Fanny Stevenhag föredrog. Seniorskollegiet föreslog oförändrad avgift på 110 kr och oförändrat inskrivningsavgift på 95 kr.

Beslut att fastslå oförändrad medlemsavgift

§ 10. Val till förtroendeposter för perioden HT2017 - VT2018

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslog Alexandra Gäddnäs till fyllnadsval för posten som Brunchtjänsteman (1 termin). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter en hälsning från Alexandra lästes upp.

Alexandra kunde tyvärr ej närvara vid mötet. Aron Ekelin talade å Alexandras vägnar.

Beslut att fyllnadsvälja Alexandra till Brunchtjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Morgan Kringstad till fyllnadsval för posten som DJ-tjänsteman (1 termin). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Martin Lindgren läste upp en hälsning från Morgan.

Morgan kunde tyvärr ej närvara då han för tillfället är i Stockholm. Martin Lindgren talade å Morgans vägnar.

Beslut att fyllnadsvälja Morgan till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Otto Johansson till fyllnadsval för posten som Ölcafétjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Otto presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Jakob Lundgren upplyste mötet om att Otto redan engagerat sig i utskottets planering.

Beslut att fyllnadsvälja Otto Johansson till Ölcafétjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Tove Böckman till fyllnadsval för posten som Pubtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Tove presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Tove Böckman till Pubtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Albin Ingelström till fyllnadsval för posten som Pubtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Albin presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Albin Ingelström till Pubtjänsteman (2 terminer)

 

Proinspektor Anna Svensson Melin ankom mötet 19:27.

Gustav Lilja ankom mötet 19:27.

Matilda Wennberg ankom mötet 19:27.

Valberedningen föreslog Clara Gutierrez till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Clara presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Clara Gutierrez till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Isabel Stenberg till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Isabel presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Isabel till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Julia Martiskainen till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Julia presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Julia till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Annie Halje till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen. Joseph Goss läste upp en hälsning från Annie som tyvärr inte kunde närvara vid mötet.

Beslut att fyllnadsvälja Annie till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Adam Varg Barvesten till fyllnadsval för posten som Tekniktjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Adam presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Adam till Klubbtjänsteman (2 terminer)

Valberedningen yrkade på vakantsättning av resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

§ 11. Val till novischtjänsteman för perioden VT2018 - HT2018

Valberedningen föreslog Emelie Wahlström till Novischtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Emelie presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att välja Emelie Wahlström till Novischtjänsteman (2 terminer)

§ 12. Val till kuratelsposter för perioden VT2018 - HT2018

Valberedningen föreslog Emil Pierre till Notarie (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Emil Pierre presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Emil Pierre lämnade därefter mötet, varvid mötet diskuterade.

Yrkande inkom om:

- Max 15 minuters utfrågning av kandidaten

- Sluten votering

Beslut att ge mötet 15 minuter av utfrågning av kandidaten

Beslut att anordna sluten votering

 

Mötet gick därefter till val.

 

Beslut att välja Carl Erik Emil Pierre till Notarie (2 terminer)

 

§ 13. Övriga frågor

Qurator Fanny Stevenhag undrade om alla har anmält sig till årets Höstblot, till vilket mötet svarade  med ett rungande ja.

Notarie Aron undrade om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 14. Meddelanden

Qurator Fanny Stevenhag meddelade att medlemsantalet är X medlemmar. Ett stort antal har ej valt nation, vilket gör siffran skev i dagsläget.

Proqurator Social Martin meddelade att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper och information!

Källarmästare Ludwig proklamerade: Det finns valkorv!

§ 15. Mötet avslutas

Proinspektor Anna Svensson Melin avslutade mötet 19:39

Protokoll från Nationsmötet 21 September

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson förklarade mötet öppnat 19:03.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Josefin Davidsson samt Filippa Wieselgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Josefin samt Filippa till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-09-04 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-09-04 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrog med patos och entusiasm.

Det har gått bra hittills; alla utskott håller budget. Konstateras att det dricks mycket kaffe på nationen, vilket boostar ”gemensamt”-posten. I övrigt inga avvikelser.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Stadgerevision - andra läsningen

Inspektor Jonas Åkeson föredrog och läste upp berörde paragrafer, i både ny och gammal lydelse. Skillnaden ligger främst i förändringen av sammansättningen av seniorskollegiet.

Beslut att anta stadgeförändringen

§ 9. Val till förtroendeposter för perioden VT17 samt VT17 – HT17

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslog Eric Sarkar till Redaktör för Herulens Haerold (1 termin). Eric presenterade sig och svarade på frågor.

Beslut att välja Eric till Redaktör för Herulens Haerold (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Rasmus Wieselgren DJ-tjänsteman(1 termin). Filippa Wieselgren ställde upp som karaktärsvittne och besvarade frågor i Rasmus ställe.

Beslut att välja Rasmus Wieselgren till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Motkandidatur mot vakant

Vincent Persson har motkandiderat vakantsättning av posten som Vaktchef (1 termin).

Enligt Blekingska nationens stadgas regler om valbarhet är novischer inte valbara utan seniorskollegiets dispens. Ingen sådan dispensansökan har skett, av formella skäl kan Vincent Persson därmed inte inte väljas.

Beslut att inte ta upp Vincent Perssons motkandidatur till votering

Revisorer

Valberedningen föreslog fortsatt förtroende (1 termin) för  Fabian Beijer  och Helena Olson.

Beslut att ge Helena och Fabian fortsatt förtroende (1 termin)

 

Valberedningen yrkade på vakantsättning av resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

Valberedningen

Elsa Brandt kandiderade till posten som valberedare (2 terminer). Elsa Brandt ställde upp och introducerade sig, varefter hon besvarade mötets frågor.

Beslut att välja Elsa Brandt till Valberedare (2 terminer)

 

Rasmus Mattsson kandiderade till posten som valberedare (1 termin). Rasmus Mattsson ställde upp och introducerade sig, varefter han besvarade mötets frågor.

Beslut att välja Rasmus Mattsson till Valberedare (1 terminer)

§ 10. Övriga frågor

Aron undrade om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 11. Meddelanden

Qurator Fanny Stevenhag meddelade att medlemsantalet är 450 medlemmar. Ett stort antal har ej valt nation, vilket gör siffran skev i dagsläget.

Proqurator Social Martin meddelade att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper och information!

Inspektor Jonas Åkeson meddelade att hedersledamot Mats Knutson ämnar infinna sig på årets Höstblot. Frågan uppkom om hans eminenta fru ska infinna sig, till vilket tyvärr inget svar fanns att tillgå.

Ludwig meddelade att han säljer öl en halvtimme till efter mötet!

§ 12. Mötet avslutas

Inspektor Jonas Åkeson avslutade mötet 19:39