Protokoll från Nationsmötet 21 September

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson förklarade mötet öppnat 19:03.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Josefin Davidsson samt Filippa Wieselgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Josefin samt Filippa till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-09-04 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-09-04 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrog med patos och entusiasm.

Det har gått bra hittills; alla utskott håller budget. Konstateras att det dricks mycket kaffe på nationen, vilket boostar ”gemensamt”-posten. I övrigt inga avvikelser.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Stadgerevision - andra läsningen

Inspektor Jonas Åkeson föredrog och läste upp berörde paragrafer, i både ny och gammal lydelse. Skillnaden ligger främst i förändringen av sammansättningen av seniorskollegiet.

Beslut att anta stadgeförändringen

§ 9. Val till förtroendeposter för perioden VT17 samt VT17 – HT17

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslog Eric Sarkar till Redaktör för Herulens Haerold (1 termin). Eric presenterade sig och svarade på frågor.

Beslut att välja Eric till Redaktör för Herulens Haerold (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Rasmus Wieselgren DJ-tjänsteman(1 termin). Filippa Wieselgren ställde upp som karaktärsvittne och besvarade frågor i Rasmus ställe.

Beslut att välja Rasmus Wieselgren till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Motkandidatur mot vakant

Vincent Persson har motkandiderat vakantsättning av posten som Vaktchef (1 termin).

Enligt Blekingska nationens stadgas regler om valbarhet är novischer inte valbara utan seniorskollegiets dispens. Ingen sådan dispensansökan har skett, av formella skäl kan Vincent Persson därmed inte inte väljas.

Beslut att inte ta upp Vincent Perssons motkandidatur till votering

Revisorer

Valberedningen föreslog fortsatt förtroende (1 termin) för  Fabian Beijer  och Helena Olson.

Beslut att ge Helena och Fabian fortsatt förtroende (1 termin)

 

Valberedningen yrkade på vakantsättning av resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

Valberedningen

Elsa Brandt kandiderade till posten som valberedare (2 terminer). Elsa Brandt ställde upp och introducerade sig, varefter hon besvarade mötets frågor.

Beslut att välja Elsa Brandt till Valberedare (2 terminer)

 

Rasmus Mattsson kandiderade till posten som valberedare (1 termin). Rasmus Mattsson ställde upp och introducerade sig, varefter han besvarade mötets frågor.

Beslut att välja Rasmus Mattsson till Valberedare (1 terminer)

§ 10. Övriga frågor

Aron undrade om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 11. Meddelanden

Qurator Fanny Stevenhag meddelade att medlemsantalet är 450 medlemmar. Ett stort antal har ej valt nation, vilket gör siffran skev i dagsläget.

Proqurator Social Martin meddelade att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper och information!

Inspektor Jonas Åkeson meddelade att hedersledamot Mats Knutson ämnar infinna sig på årets Höstblot. Frågan uppkom om hans eminenta fru ska infinna sig, till vilket tyvärr inget svar fanns att tillgå.

Ludwig meddelade att han säljer öl en halvtimme till efter mötet!

§ 12. Mötet avslutas

Inspektor Jonas Åkeson avslutade mötet 19:39

Lagtima Nationsmöte 2 November 2017

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 2 November klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fastställande av medlemsavgift VT2018
Seniorskollegiet föreslår oförändrad avgift på 110 kr och oförändrad inskrivningsavgift på 95 kr.

§ 10.   Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2017-VT2018                                   Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till novischtjänsteman för perioden VT2018-HT2018

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                                         Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.   Meddelanden

§ 15.  Mötet avslutas

 

Varmt välkomna
______________________

Fanny Stevenhag, Qurator

Blekingska nationens Urtima nationsmöte 2017-09-04

Blekingska nationens Urtima nationsmöte

Mötesprotokoll

2017-09-04

  § 1. Mötet öppnas

Qurator Fanny Stevenhag förklarade mötet öppnat 19:00.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare medelst acklamation

$ 3. Mötet stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut att godkänna föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Martin Lindgren samt Joseph Goss till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Martin samt Joseph till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-04-06 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-04-06 och lägga det till handlingarna

§ 8. Val till ledamot i Stiftelsen Herulero

Anna Svenssson Melin föredrar. Stiftelsen tillhandahåller bostäderna åt nationen. Styrelsen driver denna verksamhet. Seniorskollegiet föreslår att utse Karl Johnsinius till ledamot i Stiftelsen Herulero till 2018-12-31, enligt bilaga.

Beslut att välja Karl Johnsinius enligt ovan

§ 9. Val till suppleant i stiftelsen Herulero

Anna Svenssson Melin föredrar. Stiftelsen tillhandahåller bostäderna åt nationen. Styrelsen driver denna verksamhet. Seniorskollegiet föreslår att utse Per Friis till suppleant i Stiftelsen Herulero till 2017-12-31, enligt bilaga.

Beslut att välja Per Friis enligt ovan

§ 10. Val till Hedersledamot

Anna Svenssson Melin föredrar. En arbetsgrupp inom seniorskollegiet har utarbetat ett förslag. Den föreslagna är bördig från Sölvesborg och mest känd för allmänheten som en av SVT:s starkaste politiska kommentatorer. 

Blekingska nationens seniorskollegium föreslår Mats Knutson till hedersledamot i Blekingska nationen.

Beslut att välja Mats Knutson enligt ovan

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12. Meddelanden

Martin meddelar att inskrivningen går bra och att ett starkt engagemang märks av hos de nya studenterna.

§ 13. Mötet avslutas

Qurator Fanny Stevenhag avslutade mötet 19:09.

Nationsmötesprotokoll 6 april 2017

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Qurator Filippa Wieselgren förklarade mötet öppnat 19:05.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare medelst acklamation

$ 3. Mötet stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut att godkänna föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Fredrik Welander samt Emelie Lundgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Fredrik Welander samt Emelie Lundgren till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-02-09 föreligger
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

Beslut att godkänna protokoll från 2017-02-09 och lägga det till handlingarna

§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrar. Konstateras att det går okej. Budgeten hålls i någorlunda stil. Solens ankomst bör ge draghjälp åt Sonjas Ölcafé. Sångboksgenomsjungning gick enligt budget.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Fastställande av terminsavgift för HT2017

Föreslås att ha oförändrad terminsavgiften för medlemmar till 110 kr för höstterminen 2017.

Beslut att fastställa nations- och stödmedlemsavgiften till 110 kr för höstterminen 2017

§ 10. Val till förtroendeposter för perioden HT2017

Valberedningen föredrar. Inga förslag finns från valberedningen.

Beslut att inga poster tillsätts under denna punkt

§ 11. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2017 – HT2017

Valberedningen föreslår August Anderson till posten som tjänsteman för Sonjas Ölcafé (1 termin). August presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut attfyllnadsvälja August Andersson till posten som tjänsteman för Sonjas Ölcafé (1 termin)

Motkandidatur

Motkandideringen har inkommit till valberedningen medelst e-mail i tid, dessvärre har inte motkandidaturen anslagits på tavlan i tid. Mötesordförande låter mötet bestämma huruvida den ska tas upp. Mötet voterar medelst acklamation.

Beslut att hantera Nick Surbers motkandidater till posten som DJ-tjänsteman.

Nick Surber motkandiderar till posten som DJ-tjänsteman (1 termin). Nick presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut attfyllnadsvälja Nick Surber till posten som DJ-tjänsteman (1 termin)

§ 12. Val till novischtjänsteman för perioden HT2017-VT2018

Valberedningen föredrar. Inga förslag finns från valberedningen.

Beslut att inga poster tillsätts under denna punkt

§ 13. Val till kuratelsposter för perioden HT2017-VT2018

Yrkande inkommer på det vanliga förfarandet med 15 minuter av diskussion och frågor, sen diskussion utan kandidat och därefter sluten votering.

Beslut att ge kandidaterna 15 minuter för anförande och frågestund följt av en gemensam diskussion utan kandidaterna i rummet

 

Valberedningen föreslår Fanny Stewenhag till posten som Qurator (2 terminer). Fanny presenterar sig och svarar på frågor.

Fanny Stewenhag lämnar därefter rummet, varefter mötet diskuterar.

Fanny återkommer mötet.

Valberedningen föreslår Ludwig Schreiter till posten som Källarmästare (2 terminer). Ludwig presenterar sig och svarar på frågor.

Ludwig Schreither lämnar därefter rummet, varefter mötet diskuterar.

Jakob Lundgren lämnar mötet.

Ludwig återkommer mötet.

Nationsmötet går till sluten votering enligt tidigare beslut. Rösterna räknas. Spänningen är olidlig.

Beslut att välja Fanny Stewenhag, till posten som Qurator (2 terminer)

Beslut att välja Ludwig Schreither, till posten som Källarmästare (2 terminer)

Inga stadgeändringar rörande firmatecknare har skett sedan senaste val av firmatecknare. 

§ 14. Övriga frågor

Thobias undrar om det blir valkorv? Svaret blir att han får hålla sig till mötets slut.

§ 15. Meddelanden

PQS Martin meddelar att alla nyinvalda icke-kuratel ska samlas efteråt framför expen. Samt att det är tackfest imorgon, men inte på 13c nedre. Han bjuder in alla som ämnar gå på tackfesten till en festlig förfest. Konstateras att alla ska med.

Qurator Filippa meddelar att nationen har 747 medlemmar. Samt att det närmar sig biljettsläppför tandem. Konstateras återigen att alla ska med.

Den 4:e juni är det Herulernas Försommarblot för alla som är och/eller har varit förtroendevalda på nationen.

Husförmannen meddelar att det är husfest 22 april!

Notarie Aron undrar huruvida alla skrivit på närvarolistan.

§ 15. Mötet avslutas

Qurator Filippa Wieselgren avslutade mötet 20:32.