Kallelse lagtima nationsmöte 11 maj

Tid:              Torsdag 11 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                          

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Stadgerevision – första läsningen
      Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Fastställande av budget HT2017
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 11.   Val av förtroendeposter för perioden HT2017-VT2018
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val av valberedning HT2017-VT2018
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.  Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

____________________
Filippa Wieselgren, Qurator

 

 

Meddelanden

 

§ 15.   Mötet avslutas

Utlysning av valberedningspost


Härmed utlyses 3 poster till Blekingska nationens valberedning. Mandatperioderna för posterna är HT17-VT18 (2) samt VT18 (1) Valberedningen är ett beredande organ som arbetar för nationsmötet och består av fem valda ledamöter. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Valberedningen valbereder ej sig själv.

Intresseanmälan skall vara Quratorn (q@blekingska.se) tillhanda senast lördag den 7 maj kl. 23.59.


Filippa Wieselgren
Qurator
 

Nationsmötesprotokoll 2017-02-09

§ 1. Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson förklarade mötet öppnat 19:03.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Gia Annermarken samt Emelie Staffas till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Gia samt Emelie till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-12-08 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2016-12-08 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrar.

Det går enligt budget.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Val till förtroendeposter för perioden VT17 samt VT17 – HT17

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslår Alexandra Högborg till klubbmästare (2 terminer). Alexandra presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Alexandra Högborg till Klubbmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Ben Jorgensen Trivseltjänsteman(1 termin). Ben presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Ben Jorgensen till Trivseltjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Camilla Hidalgo till DJ-tjänsteman (1 terminer). Camila presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Camila Hidalgo till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Emil Pierre till Vaktchef (2 terminer). Emil presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Emil Pierre till Vaktchef (2 terminer) 

 

Valberedningen föreslår Klas Nygren till Klubbmästare (1 termin). Klas har dragit tillbaka sin nominering, men har lämnat en hälsning.

Beslut att inte ta beslut

 

Valberedningen föreslår Madelene Svensson till Trivseltjänsteman (2 terminer). Madelene presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Madelene Svensson till trivseltjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Oskar Hansson till Köksmästare (2 terminer). Oskar presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Oskar Hansson till Köksmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Shelby Shrigley till Klubbmästare (2 terminer). Shelby presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Shelby Shrigley till Klubbmästare (1 termin)

Motkandidaturer

En motkandidatur har inkommit till posten som pubtjänsteman (1 terminer).
Simon Lundström presenterar motkandidaturen för Leila Becharnia, som presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Leila Becharnia till pubtjänsteman (1 terminer)

Vakanser

Valberedningen yrkar på vakantsättning av de resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

§ 10. Övriga frågor

Aron undrar om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 11. Meddelanden

Proqurator Josefin meddelar att medlemsantalet är 883 medlemmar.

Proqurator Social Martin meddelar att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper till alla nyvalda!

§ 12. Mötet avslutas

Inspektor Jonas Åkeson avslutar mötet 20:19.

320 år av Blekingar i Lund!

Idag firar vi 320 år av blekingar i Lund!

Den 13 mars 1697 betalade nationens förste kurator Lars Feuk av den del av Skånska nationens skuld som belöpte på blekingska studenter, och sen blev det som det blev.

Det blev en brokig historia fylld med vikingar, måsar och ekar men framförallt glädje, gemenskap, dårskap och sång. För trots att nationen har nästan en tredjedels millennium på nacken är den lika pigg nu som då.

Idag ser vi fram emot vad framtiden bär med sig!

Kallelse nationsmöte 2017-02-09

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE          

Tid:              Torsdag 9 februari klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                          

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fyllnadsval till förtroendeposter för perioderna VT2017 samt VT2017-HT2017              Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                            anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.   Övriga frågor

§ 11.   Meddelanden

§ 12.   Mötet avslutas

 

 

Varmt välkomna!

____________________
Filippa Wieselgren, Qurator