Blekingska nationens Urtima nationsmöte 2017-09-04

Blekingska nationens Urtima nationsmöte

Mötesprotokoll

2017-09-04

  § 1. Mötet öppnas

Qurator Fanny Stevenhag förklarade mötet öppnat 19:00.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare medelst acklamation

$ 3. Mötet stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut att godkänna föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Martin Lindgren samt Joseph Goss till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Martin samt Joseph till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-04-06 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-04-06 och lägga det till handlingarna

§ 8. Val till ledamot i Stiftelsen Herulero

Anna Svenssson Melin föredrar. Stiftelsen tillhandahåller bostäderna åt nationen. Styrelsen driver denna verksamhet. Seniorskollegiet föreslår att utse Karl Johnsinius till ledamot i Stiftelsen Herulero till 2018-12-31, enligt bilaga.

Beslut att välja Karl Johnsinius enligt ovan

§ 9. Val till suppleant i stiftelsen Herulero

Anna Svenssson Melin föredrar. Stiftelsen tillhandahåller bostäderna åt nationen. Styrelsen driver denna verksamhet. Seniorskollegiet föreslår att utse Per Friis till suppleant i Stiftelsen Herulero till 2017-12-31, enligt bilaga.

Beslut att välja Per Friis enligt ovan

§ 10. Val till Hedersledamot

Anna Svenssson Melin föredrar. En arbetsgrupp inom seniorskollegiet har utarbetat ett förslag. Den föreslagna är bördig från Sölvesborg och mest känd för allmänheten som en av SVT:s starkaste politiska kommentatorer. 

Blekingska nationens seniorskollegium föreslår Mats Knutson till hedersledamot i Blekingska nationen.

Beslut att välja Mats Knutson enligt ovan

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12. Meddelanden

Martin meddelar att inskrivningen går bra och att ett starkt engagemang märks av hos de nya studenterna.

§ 13. Mötet avslutas

Qurator Fanny Stevenhag avslutade mötet 19:09.

Nationsmötesprotokoll 6 april 2017

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Qurator Filippa Wieselgren förklarade mötet öppnat 19:05.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare medelst acklamation

$ 3. Mötet stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut att godkänna föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Fredrik Welander samt Emelie Lundgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Fredrik Welander samt Emelie Lundgren till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-02-09 föreligger
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

Beslut att godkänna protokoll från 2017-02-09 och lägga det till handlingarna

§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrar. Konstateras att det går okej. Budgeten hålls i någorlunda stil. Solens ankomst bör ge draghjälp åt Sonjas Ölcafé. Sångboksgenomsjungning gick enligt budget.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Fastställande av terminsavgift för HT2017

Föreslås att ha oförändrad terminsavgiften för medlemmar till 110 kr för höstterminen 2017.

Beslut att fastställa nations- och stödmedlemsavgiften till 110 kr för höstterminen 2017

§ 10. Val till förtroendeposter för perioden HT2017

Valberedningen föredrar. Inga förslag finns från valberedningen.

Beslut att inga poster tillsätts under denna punkt

§ 11. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2017 – HT2017

Valberedningen föreslår August Anderson till posten som tjänsteman för Sonjas Ölcafé (1 termin). August presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut attfyllnadsvälja August Andersson till posten som tjänsteman för Sonjas Ölcafé (1 termin)

Motkandidatur

Motkandideringen har inkommit till valberedningen medelst e-mail i tid, dessvärre har inte motkandidaturen anslagits på tavlan i tid. Mötesordförande låter mötet bestämma huruvida den ska tas upp. Mötet voterar medelst acklamation.

Beslut att hantera Nick Surbers motkandidater till posten som DJ-tjänsteman.

Nick Surber motkandiderar till posten som DJ-tjänsteman (1 termin). Nick presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut attfyllnadsvälja Nick Surber till posten som DJ-tjänsteman (1 termin)

§ 12. Val till novischtjänsteman för perioden HT2017-VT2018

Valberedningen föredrar. Inga förslag finns från valberedningen.

Beslut att inga poster tillsätts under denna punkt

§ 13. Val till kuratelsposter för perioden HT2017-VT2018

Yrkande inkommer på det vanliga förfarandet med 15 minuter av diskussion och frågor, sen diskussion utan kandidat och därefter sluten votering.

Beslut att ge kandidaterna 15 minuter för anförande och frågestund följt av en gemensam diskussion utan kandidaterna i rummet

 

Valberedningen föreslår Fanny Stewenhag till posten som Qurator (2 terminer). Fanny presenterar sig och svarar på frågor.

Fanny Stewenhag lämnar därefter rummet, varefter mötet diskuterar.

Fanny återkommer mötet.

Valberedningen föreslår Ludwig Schreiter till posten som Källarmästare (2 terminer). Ludwig presenterar sig och svarar på frågor.

Ludwig Schreither lämnar därefter rummet, varefter mötet diskuterar.

Jakob Lundgren lämnar mötet.

Ludwig återkommer mötet.

Nationsmötet går till sluten votering enligt tidigare beslut. Rösterna räknas. Spänningen är olidlig.

Beslut att välja Fanny Stewenhag, till posten som Qurator (2 terminer)

Beslut att välja Ludwig Schreither, till posten som Källarmästare (2 terminer)

Inga stadgeändringar rörande firmatecknare har skett sedan senaste val av firmatecknare. 

§ 14. Övriga frågor

Thobias undrar om det blir valkorv? Svaret blir att han får hålla sig till mötets slut.

§ 15. Meddelanden

PQS Martin meddelar att alla nyinvalda icke-kuratel ska samlas efteråt framför expen. Samt att det är tackfest imorgon, men inte på 13c nedre. Han bjuder in alla som ämnar gå på tackfesten till en festlig förfest. Konstateras att alla ska med.

Qurator Filippa meddelar att nationen har 747 medlemmar. Samt att det närmar sig biljettsläppför tandem. Konstateras återigen att alla ska med.

Den 4:e juni är det Herulernas Försommarblot för alla som är och/eller har varit förtroendevalda på nationen.

Husförmannen meddelar att det är husfest 22 april!

Notarie Aron undrar huruvida alla skrivit på närvarolistan.

§ 15. Mötet avslutas

Qurator Filippa Wieselgren avslutade mötet 20:32.

Kallelse lagtima nationsmöte 11 maj

Tid:              Torsdag 11 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                          

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Stadgerevision – första läsningen
      Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Fastställande av budget HT2017
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 11.   Val av förtroendeposter för perioden HT2017-VT2018
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val av valberedning HT2017-VT2018
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.  Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

____________________
Filippa Wieselgren, Qurator

 

 

Meddelanden

 

§ 15.   Mötet avslutas