Alkohol- & drogpolicy för Blekingska nationen
 

Antagen: 2014-03-25
Reviderad senast: 2016-03-22

1. Introduktion

Blekingska nationen är en av 13 nationer i Lund. Nationens främsta syfte är att bidra och berika den enskilde studentens studiesociala verksamheter och har en bredd i sitt erbjudande av verksamheter som inkluderar både icke- och alkoholrelaterade verksamheter. Vi erbjuder en inblick i föreningsliv och möjligheten att utvecklas genom ideellt arbete.

Blekingskas verksamheter riktar sig mot studenter med ett medlemskap i Studentlund. För att få tillträde och delta i nationens alkoholrelaterade verksamheter krävs att man är över 18 år. Giltigt ID samt medlemskap i Studentlund kontrolleras i dörren vid inträde till verksamhet eller i baren vid köp av alkohol. I Blekingskas lokaler får max 250 personer vistas enligt föreskrifter från brandskyddsenheten i Lund.

2. Syfte med policy

Syftet med policyn är i första hand att främja en sund alkoholkultur inom Lunds studentliv. Detta sker genom att alla som hanterar alkohol på nationen ska vara införstådda med policyns innehåll samt de lagar och regler som finns i svensk lagstiftning rörande servering av alkohol. Syftet är också att de som hanterar alkohol på nationen ska veta vad de ska göra för att förhindra överservering samt om olagliga preparat upptäcks på nationen.

Nationens alkohol- & drogpolicy skall alltid finnas tillgänglig såväl på nationens hemsida som på dess expedition, den ska även delas ut till nya aktiva vid inval. Nationens aktiva kår är skyldig att sätta sig in i nationens policy innan sitt första verksamhetstillfälle som ansvarig. Det skall alltid finnas ett exemplar av nationens alkoholpolicy tillgänglig för nationens jobbare och besökare om så önskas. Det ska också alltid finnas en lista med telefonnummer till kuratel, polis, SOS Alarm och sjukvårdsupplysningen till hands för de ansvariga.

Till grund för denna policy ligger svensk alkohol- och narkotikalagstiftning och nationens syn på sund alkoholkultur och likabehandling. Andra punkter existerar för att bidra till en förnuftig och trevlig stämning på nationen.

Denna policy ska revideras varje år av seniorskollegiet efter initiativ från Kuratorn. Sittande Kurator ska också gå igenom denna i överlämningen till ny Kurator.

3. Mat- och dryckesservering

Nationen har ett brett matutbud samt lättdrycker, öl, annan jäst alkoholdryck, vin och sprit. Blekingska lägger stor vikt vid att erbjuda ett varierat utbud av lättdrycker anpassade efter ändamål samt tillgodose specialkost.

Minst en varm huvudrätt och två mindre rätter ska alltid finnas tillgänglig för försäljning under alkoholverksamhet. Maten skall annonseras tydligt i samtliga barer och barcheferna ska göra reklam för maten när gästerna beställer alkohol. Priset på all alkoholdryck sätts av Prokurator samt Källarmästare och kvällsansvariga har en skyldighet att följa dessa anvisningar under verksamhet.

3 cl är standardmåttet för spritbasen på Blekingska nationens drinkar samt snaps och shots. Vill en gäst ha en svagare drink ska barchefen ordna det och sänka priset därefter. Försäljning av hela flaskor sprit får aldrig förekomma. Gratis vatten ska alltid gå att beställa över bardisken samt finnas tillgängligt vid sidan av baren. Lättdrycker, såsom läsk och alkoholfria drinkar och öl, marknadsföras och annonseras tydligt i alla barer.

Blekingska nationen använder också principen en enhet per person. Detta innebär att en gäst inte kan köpa mer än en enhet åt gången. Gällande vinflaskor och större flaskor dryck ska dessa endast säljas till sällskap och aldrig till en ensam gäst. Anledningen till detta är att underlätta kontrollen av berusningsnivån i lokalerna.

Märkbart påverkade personer får aldrig serveras alkohol utan ska vänligt ombedjas att lämna lokalen. Kvällsansvariga har till ansvar att se till att dessa personer får hjälp att ta sig hem, antingen med kompisar eller med taxi. Ifall där det finns risk för personens hälsa kontaktas polis eller ambulanspersonal. Bedömningen av nykterhetsnivån och huruvida en gäst ska avvisas görs av ansvariga tjänstemän eller eventuella ordningsvakter under verksamheten. Alkoholköp ska också nekas dem som försöker köpa ut till sina märkbart påverkade vänner och bekanta.

I samtliga toaletter råder det dryckesförbud då de inte ingår i nationens serveringslokaler.

4. Personalutbildning

De aktiva tjänstemän som ansvarar för alkoholserveringen på nationen ska gå på AB-cert för ansvarsfull alkoholservering som arrangeras tillsammans med flera studentorganisationer i Lund i samarbete med Studenthälsan och tillståndsenheten. Personer som besitter kuratelsposter ska gå C-cert för ansvarsfull alkoholservering. Kuratorn ansvarar för att aktiva tjänstemän som ansvarar för alkoholserveringen på nationen går AB-cert.

En internutbildning per termin ges också gällande säker barservering för andra jobbare med initiativ från Källarmästaren. Syftet med detta är att informera de som arbetar i baren om svensk alkohollag och vad som gäller vid alkoholservering på Blekingska nationen. Detta gäller väsentlig information som finns att tillgå i denna policy.

En obligatorisk brandskyddsutbildning genomförs även för samtliga tjänstemän med initiativ från Kuratorn för att dessa sedan ska kunna informera jobbare och gäster om brandföreskrifter på nationen innan verksamhet. I samband med denna ges också alla tjänstemän på nationen information om alla serveringsutrymmen och angränsande serveringutrymmen.

Serveringsansvariga i utskott som serverar alkohol är registrerade hos tillståndsmyndigheten i Lund. Således ska de vara över 20 år och ha gått minst A-cert. Ansvariga får aldrig dricka alkohol i samband med ansvar för verksamhet av arbetsmiljöskäl. Serveringspersonal får heller inte dricka alkohol under verksamhetstillfället av hänsyn till arbetsmiljön.

5. Kvällsansvariga

På onsdagar har Blekingska nationen pubverksamhet och på fredagar likaså med tillägg av sittningsverksamhet och nattklubb. Tiderna för alkoholservering är 18.00 - 01.00 på onsdagar samt 16.00 - 02.00 på fredagar. Baren avslutar alkoholserveringen en kvart innan övrig verksamhet stänger. Gäster får dricka upp och vistas i lokalerna max 30 min efter stängning. Vattenservering får och ska fortfarande ske efter barstängning.

Kvälls- och serveringsansvariga vid alkoholverksamhet på Blekingska nationen är tjänstemän som genomgått minst A-certifikation och är över 20 år gamla. Under verksamhet är alla som arbetar nyktra och inskrivna i jobbarliggaren. Skulle onyktra jobbare upptäckas vid verksamhet nekas dessa att jobba och kuratelet ska kontaktas. Utskotten utser inom sig en kvällsansvarig utifrån ovan nämnda kriterier.

Endast kvälls- och serveringsansvariga har tillgång till att öppna nationens spritförråd och endast dessa har rätt att bära nycklar till spritförrådet och ansvarar samtidigt även för inventarier i sagt förråd under kvällen. Spritförrådet ska hållas stängd och låst när det ej nyttjas.

Skulle gäster med medhavd alkohol påträffas i serveringslokalerna ska dessa avvisas från nationen.

6. Värdegrund

Blekingska nationen har gott rykte om sig vilket nationen lägger stor vikt vid. Det råder alltid en tolerant och accepterande stämning inom nationen vilket avspeglas i såväl organisationen som i verksamheten. Likabehandlingsplanen som nationen har är det styrdokument som reglerar nationens värderingar. Det är förbjudet att vägra en gäst att komma in på grund av dennes kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det får inte heller finnas olika regler för män, kvinnor, eller för annan könsidentitet som t ex olika entrépriser eller åldersgränser.

För att motverka ohälsa i samband med alkohol har nationen kontakt med Studenthälsan i Lund vid behov.

Alla som vistas i nationens lokaler (anställda, aktiva samt inhyrda artister och besökare) ska följa den av nationen antagna policy.

Vid hotfullt och olämpligt beteende på våra verksamheter som äventyrar säkerheten för nationens aktiva samt besökare eller rent av är olagliga kontaktas polis. Påföljande kan portning ske från nationen på terminsbasis i enlighet med nationens portningspolicy av ansvariga tjänstemän, i samråd med nationens Kurator.

7. Drogpolicy

Nationens drogpolicy följer svensk lagstiftning gällande definition av illegala droger/preparat, samt att det av samma skäl råder nolltolerans mot dessa på och i närheten av nationen.

Samtliga kvällsansvariga får via certifkationsutbildningar information om droghantering. Vid verksamhet tillkallas polis och personer avlägsnas från plats om det finns misstanke kring användning eller innehav av illegala droger/preparat. I första hand är det kvällsansvariga som gör bedömningen och i andra hand Kurator. Uppföljning av fall där illegala droger förekommit görs till och på initiativ av kuratorn som dokumenterar detta. Information gällande personärenden ska behandlas med sekretess och får endast användas i förebyggande syfte.

8. Ärendebehandling

Kurator ska i samråd med Inspektor/Proinspektor ta hand om ärenden gällande enskilda medlemmar som är i behov av hjälp mot ett eventuellt drog- och/eller alkoholmissbruk. Dessa skall efter personligt samtal få information om Studentombudet vid LUS, Studentprästerna eller Studenthälsan där de kan få hjälp med sina problem.

Övrig krishantering behandlas i nationens krisplan.

9. Telefonlista

Kuratelets jourtelefon: 0722 83 66 39
SOS alarm: 112
Polisen: 114 14
Direktnummer till patrullerande polis: 010
56 139 55
Sjukvårdsupplysning: 1177
Sociala jouren i Lund: 046 12 12 99
Kvinnofridslinjen: 020
50 50 50