Blekingska nationens likabehandlingsplan

Antagen: 2011-12 -06

Reviderad senast: 2017-02-06

Bakgrund

Det har tagits fram en likabehandlingspolicy inom Kuratorskollegiet som är gemensam för Lunds studentnationer. Likabehandlingspolicyn berör de sju diskrimineringsgrunderna: kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck och religion eller annan trosuppfattning. Blekingska Nationen åsyftar att följa denna policy och att arbeta aktivt för att motverka diskriminering av något slag.

Förebyggande arbete

Det yttersta ansvaret för nationens likabehandlings arbete ligger hos Quratorn i samråd med seniorskollegiets likabehandlingsutskott. Aktiva på nationen skall bli informerade om den likabehandlingspolicy som finns och denna plan för likabehandling som nationen följer. Yttersta ansvar för att informera tjänstemän är sittande kuratel och detta sker i samband med utskottssamtalen samt på ett tjänstemannamöte. Tjänstemän har sedan ansvaret att se till att dessa föreskrifter följs under nationens verksamheter genom att förmedla detta till jobbare och gäster vid behov. Alla nationens aktiva skall även arbeta aktivt med att förhindra språkbruk och handlingar som kan uppfattas kränkande. Övriga medlemmar och gäster har även möjlighet att ta del av policyn på nationens hemsida. Seniorskollegiets likabehandlingsutskott, tillsammans med nationens trivseltjänstemän, kan även anordna ett möte under terminen och bjuda in nationsmedlemmar för diskussion om nationens arbete inom området likabehandling.

Likabehandlingspolicyn och nationens plan för likabehandling skall alltid finnas tillgängliga att tillgå på nationens expedition i nationens policypärm och skall ingå i det material som delas ut till nationens förtroendevalda. Om några frågor kring dessa uppkommer ska man alltid kunna kontakta nationens Qurator.

Handlingsplan

Alla som tillträtt en förtroendepost skall erhålla den gemensamma likabehandlingspolicyn för Lunds studentnationer, samt Blekingska Nationens plan för likabehandling. Även under utskottsamtalen varje termin skall dessa dokument gås genom.

Vidtagande åtgärder

I händelse av diskriminering och/eller trakasserier skall befattningshavare:

- Samla ihop så mycket information som möjligt om händelsen.

- I det fall det är möjligt, kontakta berörda parter för att upplysa om situationen och erbjuda den/de drabbade hjälp.

- Händelser skall sedan dokumenteras i anonymiserad form antingen via e-mail till Quratorn, eller i dialog med sittande kuratelare eller via rapportlänken på nationens hemsida.

Vidare skall kuratelet:

- Erbjuda den/de drabbade hjälp med att göra polisanmälan i de fall misstanke om brott föreligger.

- Följa upp händelsen för att förhindra att diskriminering och/eller trakasserier fortsätter, eller i framtiden uppstår igen. Händelsen skall sedan dokumenteras anonymiserat av nationens Qurator på ett sätt som säkerställer att sekretess i ärendet föreligger. Om en situation uppstår där en person utsätts för diskriminering och/eller trakasserier, eller får vetskap om att någon annan har blivit utsatt skall en befattningshavare kontaktas som direkt vidtar åtgärd och informerar sittande kuratel om situationen.

Med befattningshavare avses:

- I första hand den ansvarige vid verksamhetstillfället.

- I andra hand sittande Qurator vid Blekingska Nationen.

- I tredje hand kontakta någon annan i sittande kuratel vid Blekingska Nationen.

- I fjärde hand sittande inspektoriat vid Blekingska Nationen.

Om en situation uppstår där en person känner sig utsatt för diskriminering och/eller trakasserier där den inte kan/vill kontakta någon i sittande kuratel på Blekingska Nationen, kan denne i första hand vända sig till Seniorskollegiet som direkt vidtar åtgärd. Skulle den drabbade vilja tala med en oberoende part kan denne kontakta studentombudet vid LUS.

Utvärdering

Blekingska Nationens plan för likabehandling och huruvida den fungerat, skall utvärderas årligen och revideras vid behov. Det skall också finnas mål för likabehandlingsarbetet i nationens verksamhetsplan. Dessa mål skall tas fram av seniorkollegiets likabehandlingsutskott tillsammans med de av nationens tjänstemän som önskar delta i arbetet. Utvärderingen av det gångna kuratorsåret skall ske under vårterminen innan terminsslut och ansvar för att detta genomförs är seniorskollegiets likabehandlingsutskott. I samband med utvärderingen skall även händelser som inträffat under terminen sammanställas och de åtgärder som vidtagits rapporteras till seniorskollegiet. Även likabehandlingsplanens mål ska utvärderas och revideras i samband med detta.

Gemensam likabehandlingspolicy för Lunds studentnationer

Antagen av Kuratorskollegiet 2011-10-18

Policyn berör de sju diskrimineringsgrunderna: kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck och religion eller annan trosuppfattning.

Nationerna är en viktig mötesplats för studenter vid Lunds universitet. De som leder nationsverksamheten skall verka för att alla medlemmar känner sig välkomna att engagera sig i nationens verksamhet. Detsamma ska gälla gentemot besökare av arrangemang som är öppna för studenter vid Lunds universitet och medlemmar i Studentlund. I nationens verksamhet skall målen finnas att främja jämlikhet och likabehandling samt att vara fri från diskriminering och trakasserier. Kuratorskollegiets vision är att gemensamt arbeta med samtliga likabehandlingsfrågor rörande kön, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Med diskriminering avses:

 • dels direkt diskriminering: negativ särbehandling eller missgynnande av person som har en direkt koppling till någon eller några av diskrimineringsgrunderna.
 • dels indirekt diskriminering: missgynnande genom tillämpning av formellt neutral regel som i praktiken missgynnar personer ur någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker en persons värdighet, om uppträdandet har samband med:

 • kön
 • funktionshinder
 • etnisk tillhörighet
 • sexuell läggning
 • ålder
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • religion eller annan trosuppfattning

Vem har ansvaret?

 • Kuratorskollegiet faställer likabehandlingspolicyn .
 • Kuratorskollegiets presidium ansvarar för att policyn ses över och revideras vid varje terminsslut.
 • Varje enskild nations kurator har det yttersta ansvaret för integreringen av likabehandlingspolicyn i respektive nation.
 • Varje enskild förtroendevald nationssaktiv har skyldighet och ansvar att arbeta utifrån policyn och motverka diskriminering i sitt arbete.

Tillämpning

Denna likabehandlingspolicy är ett styrande dokument och ska användas i nationernas enskilda löpande arbete med likabehandling. Likabehandlingspolicyn ska ligga till grund för medlemsnationernas planerings- och revisionsinstrument.

Likabehandlingsarbete

För att nationernas arbete med likabehandlingsfrågor skall vara framgångsrikt och effektivt, krävs det kunskaper i de frågor som rör de sju grunder för diskriminering som finns definierande i denna policy. Likaså krävs det ett aktivt förhållningssätt mot de attityder som skapar och upprätthåller diskriminering och trakasserier enligt ovan. Lunds studentnationer som samarbetar inom Kuratorskollegiet arbetar därför med gemensamma åtgärder.

Gemensamma åtgärder

För att förverkliga Kuratorskollegiets vision, att gemensamt arbeta med samtliga likabehandlingsfrågor, åtar sig Lunds studentnationer som samarbetar inom Kuratorskollegiet att genomföra följande åtgärder:

Generella åtgärder

 • Alla nationer ska upprätta en likabehandlingsplan eller motsvarande.
 • Alla nationer ansvarar för att deras handlingsplaner gällande likabehandling revideras och uppdateras löpande.
 • Alla nationer ansvarar för att informera sina aktiva medlemmar om deras egna likabehandlingsplaner.
 • Alla nationer ansvarar för att denna policy efterlevs.