Blekingska Nationens stadgar

Gällande lydelse efter nationsmötet 2016-02-04


KAP. I. Nationens syfte

§ 1. Allmänt

Blekingska Nationen, nedan kallad Nationen, är en politiskt och religiöst obunden studentnation. Nationen har till ändamål att verka för samhörighet mellan sina medlemmar samt att främja deras intressen och möjligheter genom att erbjuda en stimulerande och studievänlig miljö och en social verksamhet vid sidan av studierna, i enlighet med 4 kap 15§ i högskolelagen.


KAP. II. Medlemskap

§ 2. Inskrivning

Berättigad till inträde i Nationen är varje vid Lunds Universitet inskriven studerande. Medlemskap gäller så länge som nationsavgift erlägges.

§ 3. Stödmedlemmar

Studerande vid något av lärosätena som ingår i Öresundsuniversitetet har rätt till inträde i Nationen som stödmedlem om giltigt studerandeintyg uppvisas samt att nationsavgft erlägges. Denna medlem åtnjuter fullvärdigt medlemskap. Även medlem i annan nation vid Lunds universitet kan lösa stödmedlemskap. Denna medlem har ingen rösträtt vid nationsmöte och kan inte väljas till förtroendepost i Nationen utan seniorskollegiets medgivande. För båda gäller att stödmedlemskap gäller så länge som nationsavgift erlägges.

§ 4. Utträde

Medlem som ej betalat ordinarie nationsavgift eller stödmedlemsavgift tillhör ej längre Nationen.  

§ 5. Medlemmar

Blekingska Nationens medlemmar utgöres av:

a) De som inskrivits i Nationen och erlagt i § 23 stadgade avgifter
b) De som är stödmedlemmar enligt § 3
c) Inspektor
d) Proinspektor
e) Hedersinspektor
f) Hedersledamöter
g) Sittande kurator och prokurator


KAP. III. Nationens styrelse (seniorskollegiet) och förtroendevalda

§ 6. Inspektorer

Inspektor är ordförande vid Nationens och seniorskollegiets sammanträden, för Nationens talan vid de tillfällen detta påfordras, undertecknar nationsintyg samt utövar i övrigt som Nationens främste styresman högsta tillsyn över dess angelägenheter. Valbar som Inspektor är tillsvidareanställd lärare vid Lunds universitet. Inspektor väljes av nationsmötet. Val av inspektor skall vara enhälligt.

§ 6.2. Proinspektor

Proinspektor är ordförande vid Nationens och seniorskollegiets möten i Inspektors frånvaro, för nationens talan vid de tillfällen detta påfordras och fungerar i övrigt som nationens näst högste styresman, vid Inspektors frånvaro som dess högste styresman. Proinspektor väljs av nationsmötet. Val av proinspektor skall vara enhälligt.

§ 6.3. Hedersinspektor

Till Hedersinspektor kan avgående Inspektor väljas. Hedersinspektor är ständigt adjungerad i Nationens seniorskollegium. Hedersinspektor väljs av nationsmötet. Val av Hedersinspektor skall vara enhälligt.

§ 7. Kuratel

Fungerar som Nationens operativa ledning. Kuratelet utgörs av kurator, prokurator samt av Nationsmötet definierade poster behandlade nedan i § 14 Övrigt kuratel.

§ 8. Förtroendevalda

§ 8.1. Allmänt

Nationens förtroendevalda är: valda ledamöter av seniorskollegiet, kurator, prokurator, övrigt kuratel, fanbärare, revisorer, ledamöter av valberedningen, hyresgästernas representant i Stiftelsen Herulero, husförman, samt de av nationsmötet utsedda utskottsansvariga. Förtroendevalda skall fullfölja anförtrodda uppgifter enligt dessa stadgar och övriga instruktioner.

§ 8.2. Valbarhet

Till kurator och prokurator kan väljas endast den som är myndig och varit inskriven i Nationen i minst två terminer. Till övriga befattningar inom Nationen kan väljas den som är myndig och har varit inskriven i minst en termin. Om särskilda skäl föreligger kan seniorskollegiet ge dispens från kravet som gäller övriga befattningar, dock ej övriga kuratelsmedlemmar, om personen i fråga är myndig och medlem i nationen.

§ 8.3. Val

Val av förtroendevalda äger rum på nationsmöte och för en tid av ett år. Normalt sker avgång och tillträde vid halvårsskifte.

§ 9. Nationsmöte

§ 9.1. Kompetens

Nationsmötet är Nationens högsta beslutande organ. Nationsmötet tillkommer: att förätta val, att utse ledamöter i Stiftelsen Heruleros styrelse, att fastställa ekonomisk plan för Nationens verksamhet, att fastställa storlek av inskrivningsavgift, nationsavgift och stödmedlemsavgift, att besluta om ansvarsfrihet för kurator och prokurator samt att i övrigt besluta i frågor av för nationen väsentlig betydelse.

§ 9.2. Lagtima nationsmöte

Lagtima nationsmöte hålles under höstterminen mellan 15 och 30 september, mellan 1 och 15 november samt mellan 1 och 15 december och under vårterminen mellan 1 och 15 februari, mellan 1 och 15 april samt mellan 1 och 15 maj.

§ 9.3. Urtima nationsmöte

Önskar inspektor eller kurator sammankalla Nationen till urtima nationsmöte, äger de i samråd besluta därom. Kurator kan även sammankalla Nationen till urtima nationsmöte om minst 30 nationsmedlemmar eller minst sex ledamöter av seniorskollegiet så önskar.

§ 9.4. Kallelse

Kallelse till nationsmöte utfärdas av kurator efter samråd med inspektor minst tio dagar i förväg genom notis på Nationens hemsida och genom kallelser som anslås på Nationens anslagstavlor, varvid tidpunkt och plats skall anges. Ärenden bör anges i den ordning de skall föredragas på nationsmötet.

Vid val, där valberedningen har att upprätta förslag, skall detta kungöras på Nationens hemsida samt anslås på Nationens anslagstavlor senast tio dagar före det nationsmöte vid vilket valet skall äga rum. Förslag till motkandidat skall vara valberedningen tillhanda samt anslås på Nationens anslagstavlor minst fyra dagar före för att vederbörande skall kunna komma ifråga vid dessa val.

§ 9.5. Föredragningslista

På nationsmötet kan endast sådant ärende avgöras som finns upptaget på föredragningslistan eller äger omedelbart sammanhang med dylikt ärende. Vill enskild nationsmedlem få ärende upptaget på föredragningslistan skall denne anmäla detta till kurator samt anslå förslaget på nationens anslagstavlor senast fyra dagar före nationsmötet. Kurator ansvarar för att komplettering förs in på Nationens hemsida. Ärenden som gäller ekonomiska frågor kan inte i efterhand upptas på föredragningslistan.

§ 9.6. Val till förtroendeposter

På nationsmöte mellan 1 och 15 december samt 1 och 15 maj förrättas ordinarie val till förtroendeposter såvida inte seniorskollegiet beslutar att flytta specifikt val av post till ett tidigare nationsmöte. Ordinarie val av kurator, prokurator och övrigt kuratel samt novischtjänstemän förrättas på nationsmöte mellan 1 och 15 november samt mellan 1 och 15 april. Avgår förtroendevalda under mandatperioden förrättas ofördröjligen fyllnadsval.

§ 9.7. Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet för kurator och prokurator skall upptas till behandling på första lagtima nationsmöte under vårtermin och hösttermin, då bokslutet fastställs.   

§ 9.8. Rösträtt

Rösträtt vid nationsmöte tillkommer endast närvarande nationsmedlem jämlikt § 2 och fullvärdig stödmedlem jämlikt § 3 och § 5. Utfaller vid votering rösterna lika avgör mötets ordförande.

§ 9.9. Närvarolista

De vid nationsmötet närvarande nationsmedlemmarna skall anteckna sig på härför avsedd lista, vilken bifogas protokollet.

§ 10. Seniorskollegium

§ 10.1. Sammansättning

Seniorskollegium består av inspektor, proinspektor, kurator och prokurator jämte sju valda ledamöter. Ständigt adjungerade är Hedersinspektor, övrigt kuratel enligt 14 §, husförman, nationstidningens redaktörer, Sällskapet Herulernas ordförande samt föregående termins kurator eller prokurator vars mandat löpt ut.

§ 10.2. Kompetens

Seniorskollegiet förbereder nationsmötets ärenden med undantag av val som skall förberedas av valberedningen, utdelar stipendier där detta tillkommer kollegiet, upprättar förslag rörande de stipendier varöver kollegiet äger yttra sig och fastställer instruktioner för Nationens förtroendevalda och utskott. Seniorskollegiet granskar Nationens ekonomi löpande i de rapporter som framläggs av prokurator och har övergripande ansvar för Nationens verksamhet.

§ 10.3. Kallelse

Ledamot av seniorskollegiet sammankallar efter samråd med inspektor till seniorskollegiets sammanträden. Kallelse, åtföljd av föredragningslista, tillställes kollegiets ledamöter senast tre dagar före sammanträdet. Förhinder att deltaga skall senast dagen innan anmälas till kurator. Seniorskollegiet sammanträder minst fyra gånger per termin.

§ 10.4. Rösträtt

Seniorskollegiets medlemmar äger en röst vardera. Utfaller vid votering rösterna lika avgör ordförandens röst. Ärenden må ej avgöras utan att minst hälften av de röstberättigade ledamöterna är närvarande

§ 11. Firmatecknare

Nationens firma tecknas av kurator och prokurator var och en för sig vad beträffar plus- och bankgiroutbetalningar samt plus- och bankgirokonton vid transaktioner om maximalt ett prisbasbelopp per dag, samt äger att disponera medel för fri rörlighet mellan nationens egna konton. I övriga fall och avseende stipendiekonton och övriga konton tecknas firma av kurator och prokurator i förening. Kurator eller prokurator får inte, vare sig enskilt eller i förening, utan fullmakt från seniorskollegiet uppta lån för Nationens räkning.

§ 12. Kurator

Kurator tillkommer: att leda och samordna Nationens verksamhet, att som proinspektors ersättare vara ordförande vid nationsmöten och seniorskollegiets sammanträden, samt att tillsammans med prokurator förvalta nationens medel. Kurator åligger att inför seniorskollegiet presentera en verksamhetsberättelse i samband med bokslut. Dessutom åligger kurator uppgifter som angives i seniorskollegiets instruktioner, samt i stadgarna för Stiftelsen Herulero.

§ 13. Prokurator

Prokurator tillkommer: att i kurators frånvaro fullgöra dennes åligganden, att tillsammans med kurator förvalta Nationens medel och föra räkenskaper däröver, där ej för särskilda fonder och kassor annat stadgat är, samt att löpande informera seniorskollegiet om Nationens räkenskaper. Prokurator åligger dessutom att i enlighet med särskilda stadgar förvalta Nationens lånekassa. Dessutom åligger prokurator uppgifter som angives i seniorskollegiets instruktioner, samt i stadgarna för Stiftelsen Herulero.

§ 14. Övrigt kuratel

Övrigt kuratel tillkommer att enligt separata instruktioner fattade av seniorskollegiet ansvara för utskottsöverskridande verksamhet samt jämte kurator samordna Nationens aktiva.

§ 15. Fanbärare

Fanbärare för på anmodan av kurator eller Lunds studenters fanborgs övermarskalk Nationens fana.

§ 16. Revisorer

Två revisorer skall i enlighet med dessa stadgar granska Nationens samt dess särskilda kassors och fonders förvaltning och räkenskaper. Revisorer, vilka skall vara myndiga, väljs av nationsmötet för en tid av ett kalenderår.

§ 17. Valberedning

Nationens valberedning består av fem valda ledamöter. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Nationsmedlem äger inlämna förslag på kandidater till nationsposter till valberedningen och denna skall under sitt förberedande arbete adjungera och höra lämpliga personer. Förslag till valberedningsledamöter lämnas till kurator senast fyra dagar innan nationsmötet. Ledamöter i valberedningen ska ha god insyn i nationens aktuella verksamhet. 

§ 18. Övriga utskott

För övriga utskott tillkommer att svara för Nationens verksamhet inom respektive område och följa de instruktioner som ges av kuratelet och seniorskollegiet.


KAP. IV. Ekonomi

§ 19. Budget

Vid sista lagtima nationsmöte varje termin framlägger kurator och prokurator förslag till budget för nästkommande termin. Denna skall tjäna som vägledning för Nationens ekonomiska förvaltning.

§ 20. Räkenskaper

I Nationens huvudbok upptas summan av inkomster och utgifter för hela terminen. Prokurator är skyldig att bereda kurator och seniorskollegiet insyn i räkenskaperna.

§ 21. Arvorden

Arvorden för kurator och prokurator beslutas i samband med fastställandet av budget enligt § 19.

§ 22. Bokslut

Nationens kassors och fonders egenskaper förs per halvår. Bokslut upprättas av prokurator omedelbart efter varje halvårsskifte, varefter frågan om ansvarsfrihet behandlas enligt § 9.1.

§ 23. Avgifter

Nationsmedlem enligt § 2 skall varje termin betala terminsräkning. Däri ingår den av nationsmötet bestämda nationsavgiften. Nationsmedlem enligt § 3 skall varje termin erlägga stödmedlemsavgift. Avgifternas storlek bestäms av nationsmötet enligt § 9.1.


KAP. V. Speciella bestämmelser

§ 24. Hedersledamot

Till hedersledamot kan Nationen efter yttrande från seniorskollegiet kalla utmärkt och förtjänt person. Omröstning, varvid den föreslagne ej erhåller två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar, anses ogiltig och må ej intagas i protokollet.

§ 25. Stiftelsen Herulero

Stiftelsen Herulero förvaltar Nationens studentbostadshus, Herulero, skilt från Nationens ekonomi, i enlighet med särskilda stadgar. Ledamot i Stiftelsen Herulero föreslås av Seniorskollegiet och väljs av nationsmötet.

§ 26. Husförman

Nationens husförman väljs av Stiftelsen Herulero efter förslag från seniorskollegiet. Husförman tillkommer att sköta Nationens bostadskö samt att i övrigt utföra de instruktioner som ges av seniorskollegiet och Stiftelsen Herulero.

§ 27. Avstängning

Vid grav anmärkning mot förtroendevald kan seniorskollegiet avstänga denne från sitt uppdrag under viss tid för utredning och beslut enligt § 28.

§ 28. Avsättande

Förtroendevald som misskött sina åligganden kan avsättas av nationsmötet. För bifall till ett sådant yrkande erfordras tre fjärdedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar av Nationen.

§ 29. Överklagande

Överklagande av beslut fattat av förtroendevald ställes till seniorskollegiet. Överklagande av beslut fattat av seniorskollegiet ställs till nationsmötet. Överklagande av sådant beslut skall göras skriftligt och inom trettio dagar från beslutets fattats. Överklagande av beslut fattat av nationsmötet ställs till Universitetsstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet fattats. Universitetsstyrelsens beslut kan inte överklagas.

§ 30. Stadgeändring

Varje ändring av dessa stadgar skall antas av två lagtima nationsmöten, ett under vardera av två på varandra följande terminer, med minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade beslutad. Ändring av § 1, 2, 3, 6 samt 30 skall dessutom fastställas av Lunds universitet.

§ 31. Tolkningsbeslut

Vid tvist om stadgans tolkning gäller den tolkning som två på varandra följande lagtima nationsmöten fastställer. Däremellan gäller den åsikt som framföres av seniorskollegiet.