Miljöledningssystem för Blekingska nationen

Senast reviderat 2015-05-05

Allmänna krav & dokumentation

Syfte
Syftet med miljöledningssystemet är att göra verksamheten på Blekingska nationen mer miljövänlig och bidra till en hållbar utveckling. Miljöledningssystemet ska kunna användas av nationens kuratel, miljötjänsteman och övriga tjänstemän för att veta, både översiktligt och detaljerat, vilka policyer, mål och rutiner nationen har inom miljö.

Avgränsningar
Miljöledningssystemet omfattar Blekingska nationens verksamheter inom nationens aktivitetshus. Det omfattar inte nationens bostadshus, Höstblotet samt andra verksamheter som tar plats utanför nationen och som nationen saknar befogenhet och möjlighet att påverka.

Organisation och ansvar
•    Nationens kuratel har det övergripande ansvaret för miljöarbetet, och att de rutiner som upprättats (både allmänna och utskottsspecifika) följs.
•    Miljötjänstemannen har ansvar för att planera, informera om, vägleda kring och utvärdera nationens miljöarbete.
•    Tjänstemännen är skyldiga att följa de miljörutiner som berör deras respektive utskott.

Dokumentation
Miljöledningssystemet ska dokumenteras på nationens hemsida, samt delas ut till nyinvalda tjänstemän i välkomstbrev tillsammans med övriga policyer och rutiner. Ansvarig för dokumentationen av miljöledningssystemet är miljötjänstemannen tillsammans med notarien. Nationens fortlöpande miljöarbete dokumenteras av miljötjänstemannen och utvärderas varje termin.

Information och utbildning
Miljötjänstemannen ansvarar för att kuratel och tjänstemän får information och utbildning om nationens miljöarbete. En kortare utbildning ska ske på det första tjänstemannamötet varje termin. I utbildningen bör följande punkter ingå:

•    Vad ett miljöledningssystem är och vilka punkter som ingår i det.
•    Övergripande om de allmänna och utskottsspecifika rutiner som nationen har.
•    Vilka miljömål som nationen har under terminen, och hur nationen planerar att nå dessa.
 
Revidering
Miljöledningssystemet ska revideras en gång per termin. Miljötjänstemannen är ansvarig för detta.
 

Miljöpolicy

•    Blekingska nationen ska ha en tydlig miljöprofil och vara ett föredöme för andra nationer i Lund inom miljö.
•    Nationen ska följa lagar och krav inom verksamhetens område.
•    Nationen strävar efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete.

Kuratelet och miljötjänstemannen ansvarar för att miljöpolicyn följs.
 

Inköpspolicy

Blekingska nationen ska i den mån det är möjligt (praktiskt och ekonomiskt) endast köpa in energisnåla, ekologiska, miljöanpassade och miljömärkta varor. Detta gäller främst:

•    Kontorsmaterial (papper, pennor, pärmar osv.)
•    Städmaterial (rengöringsmedel, diskmedel, toalettpapper osv.)
•    Elektronik och vitvaror (datorer, kopiatorer, skrivare, kylskåp osv.)
•    Lågenenergilampor och anpassad armatur
•    Mat och dryck (ekologisk, säsongsanpassad och lokalproducerad)
•    Nationen använder normalt sett inte några engångsartiklar (plastglas, pappersmuggar, papperstallrikar, plastbestick osv.) med undantag för shotglas i plast.
•    Inköp av mat görs för alla utskott, för att minska mängden matavfall.
•    Nationen har alltid ekologisk öl, cider, vin och sprit i bas-sortimentet.

Källarmästaren, med hjälp av övriga i kuratelet, ansvarar för att inköpspolicyn följs.
 

Miljömål

Miljömålen beskriver de ambitioner som nationen har på sitt miljöarbete och de miljöproblem nationen arbetar för att lösa. Miljömålen utvärderas och uppdateras i slutet av varje termin.

Övergripande mål - VT 2015

Blekingska nationen ska genom sitt miljöledningssystem och sin verksamhets sträva efter att minska sin miljöpåverkan och har för avsikt att ständigt förbättra sitt miljöarbete.

Detta miljöarbete specificeras med de detaljerade målen..

Detaljerade mål - VT 2015
•    Nationen ska minska sina utskrifter på nationens kopiator med minst 15%.
-    Hur: Användarnamn och lösenord för varje utskott införs på skrivaren. På så sätt går det att se vilka utskott och verksamheter som använder mest papper och uppmuntra dessa att använda sig av exempelvis e-mail och andra digitala verktyg för att kommunicera sinsemellan. Privata utskrifter bör debiteras för att minska ”onödiga” utskrifter.
-    Ansvarig: Miljötjänstemannen, med hjälp av Qurator, ProQurator och IT-tjänsteman.
-    Utvärdering: Målet utvärderas genom att studera kostnader för utskrifter och jämföra med kostnader för föregående termin.
-    Tidsplan: Målet ska vara uppnått senast 1 juni 2015

•    Lösning för att sortera komposterbart avfall från nationens verksamhet ska eftersökas.

Hur: Kärl för kompostavfall ska eftersökas så att matavfall kan komposteras istället för att bara slängas i soporna.
Ansvarig: Husförmannen, med hjälp av miljötjänstemannen och Källarmästare.
Utvärdering: Om lämpligt kärl återfinns som kan installeras och rutiner för hur man komposterar förmedlas till de aktiva på ett tjänstemannamöte är målet uppnått.
Tidsplan: Lämpligt kärl ska eftersökas under sommaren med förhoppning att kunna installeras senast 1 september 2015.

•    Nationen ska utöka sitt utbud av ekologiska drycker.
-    Hur: Ekologisk dryck skall alltid finnas i lagret via källarmästaren och de baransvarigas initiativ.
-    Ansvarig: Miljötjänstemannen och Källarmästaren.
-    Utvärdering: När nationen innehar minst sex ekologiska drycker i sitt standardsortiment kan målet ses som uppnått.
-    Tidsplan: Målet ska vara uppnått senast 1 juni 2015.

•    Nationen ska anordna minst två tacksittningar som innehåller en vegetarisk rätt per tillfälle som serveras till alla gäster vars matpreferenser tillåter det.
-    Hur: Minst två tacksittningar för nationens aktiva jobbare och tjänstemän anordnas där minst en av rätterna är vegetariska.
-    Ansvarig: PQS tillsammans med tackfest-kommitté.
-   Utvärdering: Då minst två stycken tackfester med vegetariska alternativ har genomförts kan målet ses som uppnått.
-   Tidsplan: Målet ska vara uppnått senast 1 juni 2015.

 

Rutiner för det kontinuerliga miljöarbetet

Allmänna rutiner
De allmänna rutinerna gäller för alla aktiva på nationen.

•    Belysningen i nationens allmänna utrymmen släcks då den inte används.
-    Hur: Det finns skyltar uppsatta som påminner om att släcka då man lämnar rummet.
-    Ansvarig: Miljötjänstemannen

•    Bildskärmar, skrivare och liknande sätts i viloläge och stängs av då de inte används.
-    Hur: Det är tekniskt möjligt att sätta bildskärmar etc. i viloläge. Det finns skyltar uppsatta som påminner om att stänga av då man är klar/lämnar lokalen.
-    Ansvarig: IT-tjänstemannen ansvarar för att det är tekniskt möjligt. Miljötjänstemannen ansvarar för att det finns skyltar på eller i anslutning till bildskärmar etc.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.

-   Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(pappersförpackningar, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen. (Även de boende på nationen har möjlighet att sortera i nämnda fraktioner i nationens soprum) Farligt avfall och grovsopor sorteras ut och förvaras så att de inte kommer till skada i avvaktan på transport till återvinningsstation.
-  Ansvarig: Miljötjänstemannen i samarbete med källarmästaren.

•    Maskiner som används av nationen ska skyltas för att minska överflödig energianvändning.
-    Hur: Skyltar sätts upp vid relevanta maskiner som är anpassade efter deras användning. Exempelvis att endast diska/tvätta med maskinen full.
-    Ansvarig: Miljötjänstemannen med hjälp av Husförmannen.

Utskottsrutiner
Utskottsrutinerna gäller för varje utskott. Dessa ska implementeras i utskottens vanliga rutiner. Varje utskotts tjänstemän är skyldig att följa sina rutiner. Kuratelet ansvarar för att utskotten följer sina rutiner.

Bandbokarutskottet
•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Ljud- och ljusutrustning stängs av då de inte används.
-    Hur: Detta sker i slutet av verksamheten.

Baren
•    Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.  

•    Kylar, ismaskiner och övrig barutrustning stängs av då de inte används (såvida utrustningen inte tar skada av detta)
-    Hur: Detta sker i slutet av verksamheten.

Café Bake my Day
•    Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn.

•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.

Brunch Sunday I'm in Love
•    Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn.

•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.  

Klubbmästeriet
•    Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn.

•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.  

•   All elektronisk utrustning (ljud, ljus, rökmaskin osv.) stängs av då de inte används.
-    Hur: Detta sker i slutet av verksamheten.

Kuratelet

•    Vid inköp av elektronik så köper nationen miljömärkt elektronik, då det är ekonomiskt försvarbart.
-    Hur: Säkerställs via inköpspolicyn. En värdering genomförs innan inköp.

•    I nationens armatur används lågenergilampor eller lysrör där det är möjligt.
-    Hur: Säkerställs via inköpspolicyn.

•    Vid inköp av mat och dryck finns en ambition om att nationen ska köpa in ekologisk, säsongsanpassad och lokalproducerad mat då det där ekonomiskt försvarbart.
-    Hur: Säkerställs via inköpspolicyn.

•    Nationens frysar och kylar frostas av minst två gånger per termin (gäller de som ej är självavfrostande)
-    Hur: Ingår i källarmästarens utskottsbeskrivning och sker under städdagar under terminen.

•    Nationen arbetar för att minska sin pappersförbrukning så mycket som möjligt.
-    Hur: Kopiatorn är anpassad för att skriva ut och kopiera dubbelsidigt och utan skiljeblad. E-post och hemsida används som huvudsakligt kommunikationsmedel av mötesprotokoll, information och dylikt. PQ gör en uppföljning av pappersförbrukningen i slutet av varje termin. Gamla utskrifter återanvänds som anteckningspapper.

Miljötjänstemannen

•    Nationen har ett fungerande miljöledningssystem, med miljöpolicy, miljömål, handlingsplaner och rutiner.
-    Hur: Säkerställs via detta dokument. Revideras varje termin.

•    Det finns ett källsorteringssystem för källsortering (förutom papper) i anslutning till nationens kök
-    Hur: Miljötjänstemannen ansvarar för att det finns en behållare och information kring hur man sorterar i anslutning till källsorteringssystemet. Detta informerar miljötjänstemannen också kring i början av varje termin på första tjänstemannamötet och kontrollerar fortlöpande under terminen och utvärderas i slutet av terminen.

•    Det finns ett återvinningssystem för papper på nationens expedition.
-    Hur: Det finns en behållare för papper på expeditionen. Miljötjänstemannen kontrollerar att detta följs fortlöpande under terminen.

•    Möten som bedrivs av utskottet ska ha en relevans i nationens miljöprofil
-    Hur: Möten som hålls är av förberedande syfte inför arrangemang eller liknande med andra utskott eller i egen regi.

•    Stiftelsen informeras löpande om nationens önskan om energieffektiviserande åtgärder
-    Hur: Önskningar och förslag vidarebefordras till husförmannen inför stiftelsemöten. En energideklaration av lokalen har genomförts.

Onsdagspuben

•    Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn. 

•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.  

•    Kylar, ismaskiner och övrig barutrustning stängs av då de inte används (såvida utrustningen inte tar skada av detta)
-    Hur: Detta sker i slutet av verksamheten.

Sexmästeriet
•    Det finns alltid ett vegetariskt och ett veganskt alternativ på menyn.

•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.  

•    Kylar, ismaskiner och övrig barutrustning stängs av då de inte används (såvida utrustningen inte tar skada av detta)
-    Hur: Detta sker i slutet av verksamheten

Sonjas Ölcafé
•    Det finns alltid ett vegetariskt och alternativ på menyn.

•    Matlagningen sker så resurs- och energieffektivt som möjligt.
-    Hur: Vattenkokare används vid uppkokning av vatten, lock används så mycket det går och spisplattor och ugnen stängs av då de inte används.

•    Alla fraktioner av nationens avfall sorteras i olika kärl.
-    Hur: Det finns kärl i anslutning till nationens kök(kartong, plast och metall) och i baren (kapsyler, glas, samt flaskor och burkar som ska pantas). Dessa töms i slutet av verksamheten eller vid behov. Behållare för batterier, lågenergilampor och vanliga lampor finns i nationens soprum. Pappersåtervinning finns på expen.  

•    Kylar, ismaskiner och övrig barutrustning stängs av då de inte används (såvida utrustningen inte tar skada av detta)
-    Hur: Detta sker i slutet av verksamheten.

Övriga utskott

•    Övriga utskott ska, om de vid något tillfälle har samma slags verksamhet som andra utskott (exempelvis lagar mat) följa de rutiner som återfinns i miljöledningsystemet