Blekingska nationens portningspolicy

Allmänt

På Blekingska Nationen strävar vi efter att våra gäster ska ha en trevlig och säker vistelse hos oss. Vi är medvetna om att människor ibland brister i omdöme, speciellt i samband med alkoholservering. I enlighet med vår Alkoholpolicy strävar vi efter att upptäcka dessa personer innan problem hinner uppstå och om något bråk ändå skulle inträffa är vi måna om att ge våra gäster en andra chans. I sällsynta fall möter vi dock gäster som på olika sätt bryter mot nationens regler på ett så grovt och/eller upprepat sätt att vi finner det nödvändigt att porta dessa personer. Detta gör vi för våra övriga gästers och tjänstemäns trivsel. Portning är alltså inget som ska användas ofta och/eller godtyckligt, utan ska ske som en sista utväg då andra försök att lösa situationen inte har hjälpt.

Syfte

Syftet med Portningspolicyn är att den ska fungera som en mall för tillvägagående vid portning av en person som anses vålla problem och/eller störa ordningen vid aktiviteter på Blekingska nationen där alkoholservering sker. Syftet är, precis som med nationens Alkohol-policy, att dra upp riktlinjer för vilka regler som gäller vid portning samt en handlingsplan om hur man bör agera vid portning.

Beslutsfattare

Beslutet om vem/vilka gäster som ska portas ligger hos tjänstemännen hos det utskott som berörs (Klubben/Onsdagspuben/Sonjas). I Klubbens fall ska detta också hanteras tillsammans med Vaktutskottet. Beslutet ska ske genom en diskussion följd av omröstning. Tjänstemännen bör rådfråga kuratelet innan de fattar beslut om portning. Efter beslut om portning ska detta också meddelas till kuratelet.

Begränsning

Portning sker terminsvis. En gäst blir alltså portad resten av terminen då beslut om portning togs. Portningen gäller alla nationens verksamheter där alkoholservering förekommer. Om den portade gästen fortsättningsvis bryter mot nationens verksamheter där alkoholservering inte förekommer portas gästen även från dessa verksamheter resten av terminen.

Portningsregler

Portning ska ske då en gäst vid upprepade tillfällen brutit mot nationens regler och vägrat följa tillsägelser från berörda tjänstemän då dessa har påpekat regelbrottet för gästen. Om ett regelbrott anses vara synnerligen grovt kan personen portas även om regelbrottet bara skett vid ett enda tillfälle. Detta kan exempelvis gälla att gästen brukat våld mot en annan person, sålt narkotika m.m. I dessa fall ska polis alltid kontaktas omedelbart. Då det gäller att avhysa en person och/eller kontakta polis gäller alltid nationens Alkoholpolicy.

Portning sker om en person vid upprepade tillfällen:

-          Agerat våldsamt och/eller hotfullt.
-          Vägrat avlägsna sig från lokalen vid stängning och/eller då tjänstemän har ansett att gästen varit för berusad.

-          Trängt sig in i lokalen, under verksamhet, innan öppning eller efter stängning av verksamheten.
-          Sexuellt trakasserat andra gäster eller tjänstemän.
-          På andra sätt brutit mot de regler som finns enligt nationens alkoholpolicy.

Portning kan också ske om en person, vid ett enda tillfälle:

-          Brukat våld mot andra gäster eller tjänstemän.
-          Brukat/sålt narkotika.

I de första fallen ska portningen föregås av en muntlig varning av berörda tjänstemän, som ska hänvisa till denna policy samt till Alkoholpolicyn. Gästen har rätt att få ett ex av både Alkoholpolicyn och Portningspolicyn. I de sista fallen behöver inte någon varning utfärdas.

Tillvägagångssätt

Tjänstemän hjälps åt att identifiera en portningsaktuell gäst och utfärdar en muntlig varning. Om varningen inte efterföljs och gästen fortsätter att bryta nationens regler sker portning.

  1. Den gäst som ska portas identifieras, det vill säga man tar reda på förnamn och efternamn på gästen. Detta görs för att kunna fylla i gästens namn i portningsformuläret och för att gästen under resten av terminen ska kunna identifieras av tjänstemän som ska neka den portade gästen inträde. Det lättaste att göra detta på är att se på gästens legitimation vid insläpp. Tjänstgörande vakter ska vara informerade om detta i förväg, då de kollar legitimation på gäster. Tjänstemän inne i lokalen kan också be att se gästens legitimation.
  2. Då gästen är identifierad skrivs ett portningsformulär ut där det framgår vilka regelbrott som föranlett att gästen ska portas. Detta formulär skrivs ut i (minst) två exemplar: ett som delas ut till den portade gästen och ett som nationen behåller.
  3. Gästen delges portningsformuläret, helst innan han/hon har släppts in i lokalen följande gång. Om gästen skulle agera våldsamt eller försöka ta sig in ändå ska polis tillkallas.
  4. Den portade sätts upp på en portningslista. Alla tjänstemän från berörda utskott ska få tillgång till listan för att kunna neka portade gäster inträde. Portade personer som försöker ta sig in ska avhysas vänligt, men vid återupprepade försök eller våldsamt beteende ska alltid polis tillkallas.