Blekingska nationens Urtima nationsmöte 2017-09-04

Blekingska nationens Urtima nationsmöte

Mötesprotokoll

2017-09-04

  § 1. Mötet öppnas

Qurator Fanny Stevenhag förklarade mötet öppnat 19:00.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare medelst acklamation

$ 3. Mötet stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut att godkänna föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Martin Lindgren samt Joseph Goss till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Martin samt Joseph till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-04-06 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-04-06 och lägga det till handlingarna

§ 8. Val till ledamot i Stiftelsen Herulero

Anna Svenssson Melin föredrar. Stiftelsen tillhandahåller bostäderna åt nationen. Styrelsen driver denna verksamhet. Seniorskollegiet föreslår att utse Karl Johnsinius till ledamot i Stiftelsen Herulero till 2018-12-31, enligt bilaga.

Beslut att välja Karl Johnsinius enligt ovan

§ 9. Val till suppleant i stiftelsen Herulero

Anna Svenssson Melin föredrar. Stiftelsen tillhandahåller bostäderna åt nationen. Styrelsen driver denna verksamhet. Seniorskollegiet föreslår att utse Per Friis till suppleant i Stiftelsen Herulero till 2017-12-31, enligt bilaga.

Beslut att välja Per Friis enligt ovan

§ 10. Val till Hedersledamot

Anna Svenssson Melin föredrar. En arbetsgrupp inom seniorskollegiet har utarbetat ett förslag. Den föreslagna är bördig från Sölvesborg och mest känd för allmänheten som en av SVT:s starkaste politiska kommentatorer. 

Blekingska nationens seniorskollegium föreslår Mats Knutson till hedersledamot i Blekingska nationen.

Beslut att välja Mats Knutson enligt ovan

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12. Meddelanden

Martin meddelar att inskrivningen går bra och att ett starkt engagemang märks av hos de nya studenterna.

§ 13. Mötet avslutas

Qurator Fanny Stevenhag avslutade mötet 19:09.