BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: URTIMA NATIONSMÖTE

Tid:               Lördag 5 oktober klockan 14.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1.        Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                              

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.    Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.    Fyllnadsval till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 12.    Övriga frågor

§ 13.    Meddelanden

§ 14.    Mötet avslutas

Tove Böckman, Qurator