Protokoll från nationsmöte 2016-05-02

§ 1.     Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson mötet öppnat 19:04.

§ 2.    Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Thobias Bergström till sekreterare.

Beslut    att välja Thobias Bergström till sekreterare

$ 3.    Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut    att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4.    Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut    att godkänna föredragningslistan

§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Eric Randau samt Annie Halje till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut    att välja Eric Randau samt Annie Halje till protokolljusterare

§ 6.    Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut    att inte adjungera någon alls

§ 7.    Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-04-07 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut    att godkänna protokoll från 2016-04-07 och lägga det till handlingarna

§ 8.    Ekonomisk rapport

Proqurator Joseph Goss föredrar.

Beslut    att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9.    Fastställande av budget HT2016

Joseph fortsätter att hålla i den metaforiska lådan (dvs ”Joseph Goss föredrar budgeten som seniorskollegiet har lagt fram till nationsmötet”). Plus-minus-noll-budgetering som vanligt. Då nationen är klara med sina inventarieavskrivningar blir det ett svagt positivt resultat i budgeten. Annars små justeringar.

Beslut    att fastställa budgeten enligt bilaga

§ 10.    Val till förtroendeposter för perioden HT2016 – VT2017

Valberedningen föredrar. Beslut tas medelst acklamation.

Valberedningen föreslår Maria Andersson till posten som Klubbmästare (2 terminer). Maria är ej närvarande men har lämnat en hälsning, valberedningens ordförande Per Sterzel svarar på frågor.

Beslut    att välja Maria Andersson till posten som Klubbmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Ted Sörensen till posten som Café Frasse-tjänsteman (2 terminer). Ted presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Ted Sörensen till posten som Café Frasse-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Oscar Gruvberger till posten som Bandbokare (2 terminer). Oscar presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Oscar Gruvberger till posten som Bandbokare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Helene Andersson till posten som Hyresgästernas representant (3 terminer). Helene presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Helene Andersson till posten som Hyresgästernas representant (3 terminer)

 

Valberedningen föreslår Gabriel Sturk till posten som PR-tjänsteman (2 terminer). Gabriel presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Gabriel Sturk till posten som PR-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Filippa Wieselgren till posten som AFÖS-suppleant (2 terminer). Filippa är inte närvarande, valberedningen svarar på frågor.

Beslut    att välja Filippa Wieselgren till posten som AFÖS-suppleant (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Rebecca Mattsoff till posten som AFÖS-representant (2 terminer). Rebecca presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Rebecca Mattsoff till posten som AFÖS-representant (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Josefin Davidsson till posten som Festmästare (1 termin). Josefin presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Josefin Davidsson till posten som Festmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Emelie Lundgren till posten som Festmästare (1 termin). Emelie presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Emelie Lundgren till posten som Festmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Camila Hidalgo till posten som Popcorn-tjänsteman (2 terminer). Camila är inte närvarande, valberedningen svarar på frågor.

Beslut    att välja Camila Hidalgo till posten som Popcorn-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Johan Edlund till posten som Sunday I’m in love-tjänsteman (2 terminer). Johan är inte närvarande men han har skickat en hälsning. Valberedningen svarar på frågor.

Beslut    att välja Johan Edlund till posten som Sunday I’m in love-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Robert Laine-Wyllie till posten som Barmästare (1 termin). Robert presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Robert Laine-Wyllie till posten som Barmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Jennifer Kyllergård till posten som Köksmästare (2 terminer). Jennifer presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Jennifer Kyllergård till posten som Köksmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Lehman Benson till posten som Senior (2 terminer). Lehman presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Lehman Benson till posten som Senior (2 terminer)

Valberedningen föreslår Gustav Lilja till posten som Senior (2 terminer). Gustav presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Gustav Lilja till posten som Senior (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Helene Andersson till posten som Senior (2 terminer). Helene presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Helene Andersson till posten som Senior (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår att Olivia Denkiewicz (Café Frasse, 2 terminer), Ludwig Schreither (IT-tjänsteman, 2 terminer) och Emelie Staffas (Barchef, 2 terminer) får fortsatt förtroende HT2016 – VT2017.

Beslut    att ge fortsatt förtroende till Olivia Denkiewicz, Ludwig Schreiter och Emelie Staffas under     HT2016 – VT2017.

 

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster: 

  • AFÖS-representant, 1 termin
  • AFÖS-suppleant, 1 termin
  • Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer
  • Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer
  • Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer
  • Onsdagspubstjänsteman, 1 termin
  • Onsdagspubstjänsteman, 1 termin
  • Onsdagspubstjänsteman, 1 termin
  • Sonjas Ölcafé , 2 terminer
  • Köksmästare, 1 termin
  • Köksmästare, 1 termin
  • Hovmästare, 2 terminer
  • Herulens Hærold 2 terminer
  • Radio Blekingska, 1 termin
  • Radio Blekingska, 2 terminer
  • Klubbmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 1 termin
  • Barchef, 1 termin
  • Café Sunday I’m in Love, 1 termin
  • Idrottstjänsteman, 1 termin
  • Körtjänsteman, 2 terminer
  • Miljötjänsteman, 2 terminer
  • Vaktchef, 2 terminer
  • Novischtjänsteman 2 terminer

 

 

Rebecca Mattsoff föreslår Martin Lindgren till posten som Novischtjänsteman (2 terminer). Martin presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Martin Lindgren till posten som Novischtjänsteman (2 terminer)

 

Sara Thiringer föreslår Clara Holmberg till posten som Köksmästare (1 termin). Clara är inte närvarande, Sara svarar på frågor.

Beslut    att välja Clara Holmberg till posten som Köksmästare (1 termin)

 

Beslut    att vakantsätta kvarvarande icketillsatta ovannämnda poster

§ 11.    Val av valberedning HT2016 – VT2017

Qurator Helene Andersson föredrar. Följande förslag på valberedare är inkomna: Lehman Benson, Lukas Olsson och Maja Månsson.

Maja Månsson vill sitta på posten som löper en termin. De övriga två posterna är på två terminer.

Maja är inte närvarande men har skickat in en hälsning som Helene läser upp.

Beslut    att välja Maja Månsson tillvalberedare HT2016 (1 termin)

 

Lukas är inte närvarande men har skickat in en hälsning som Helene läser upp.

Beslut    att välja Lukas Olsson tillvalberedare HT2016 – VT2017 (2 terminer)

 

Lehman presenterar sig och öppnar upp för frågor. Diskussion förs kring eventuell valberedning av kollegor. Per påpekar dock att kuratelserfarenheten är ovärderlig. Han påpekar även att Lehman då inte får vara delaktig i beredandet av blivande kollegor i seniorskollegiet.

Källarmästare Lehman yrkar på öppen votering för sig själv, med anledning av tidigare valförfarande (se förra nationsmötet).

Lehman lämnar rummet.

Votering sker medelst handuppräckning.

Beslut    att välja Lehman Benson till valberedare HT2016 – VT2017 (2 terminer)

§ 12.    Övriga frågor

Thobias undrar om alla har skrivit på närvarolistan. Thobias undrar även om Jennifer har skrivit på närvarolistan.

§ 13.    Meddelanden

Nationsmötet har en jubilar på besök ty inspektorn har fyllt 60 år, detta firas medelst sång och utdelning av en blomma. Jonas håller ett vackert tal.

Helene rapporterar medlemsantalet: den 25/4 hade nationen 852 medlemmar varav 75 var nya.

Helene meddelar att anmodningarna till Herulernas Försommarblot har gått ut. Alla förtroendevalda borde ha fått en anmodan, annars uppenas en att höra av sig till Helene.

Proinspektor Anna meddelar att både Hedersinspektor (Inspektor 1982 - 2001) Jan-Öjvind Swahn och Inspektor emerita (1966-1969, tillika den första kvinnliga inspektorn vid något av Lunds Universitets nationer) Birgitta Odén-Dunér har avlidit sedan förra mötet.

Rebecca ber alla nyvalda att träffa henne i loungen efter mötet. Det är även loppis på innergården nu på lördag, följt av en utflykt till Nöbbelövs mosse samt tjänstemannautgång.

Jonas meddelar att vädret är bra och att alla är sommarklädda.

§ 14.    Mötet avslutas

Den numera gamle inspektorn avslutade mötet 20:17.