Nationsmöte 10/11

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE        

Tid:              Torsdagen 10 november klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                 

§ 1.      Mötet öppnas

§ 2.     Val av mötessekreterare

§ 3.     Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.     Godkännande av föredragningslistan

§ 5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.     Eventuella adjungeringar

§ 7.     Föregående mötesprotokoll                                                                            

§ 8.     Ekonomisk rapport

§ 9.     Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2016 - VT2017                                    

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.  Val till novischtjänsteman för perioden VT2017-HT2017

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till kuratelsposter för perioden VT2017-HT2017                                                              

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 12.  Övriga frågor

§ 13.  Meddelanden

§ 14.  Mötet avslutas

Protokoll från nationsmöte 2016-05-02

§ 1.     Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson mötet öppnat 19:04.

§ 2.    Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Thobias Bergström till sekreterare.

Beslut    att välja Thobias Bergström till sekreterare

$ 3.    Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut    att finna mötet stadgeenligt utlyst

$ 4.    Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut    att godkänna föredragningslistan

§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Eric Randau samt Annie Halje till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut    att välja Eric Randau samt Annie Halje till protokolljusterare

§ 6.    Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut    att inte adjungera någon alls

§ 7.    Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-04-07 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut    att godkänna protokoll från 2016-04-07 och lägga det till handlingarna

§ 8.    Ekonomisk rapport

Proqurator Joseph Goss föredrar.

Beslut    att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9.    Fastställande av budget HT2016

Joseph fortsätter att hålla i den metaforiska lådan (dvs ”Joseph Goss föredrar budgeten som seniorskollegiet har lagt fram till nationsmötet”). Plus-minus-noll-budgetering som vanligt. Då nationen är klara med sina inventarieavskrivningar blir det ett svagt positivt resultat i budgeten. Annars små justeringar.

Beslut    att fastställa budgeten enligt bilaga

§ 10.    Val till förtroendeposter för perioden HT2016 – VT2017

Valberedningen föredrar. Beslut tas medelst acklamation.

Valberedningen föreslår Maria Andersson till posten som Klubbmästare (2 terminer). Maria är ej närvarande men har lämnat en hälsning, valberedningens ordförande Per Sterzel svarar på frågor.

Beslut    att välja Maria Andersson till posten som Klubbmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Ted Sörensen till posten som Café Frasse-tjänsteman (2 terminer). Ted presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Ted Sörensen till posten som Café Frasse-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Oscar Gruvberger till posten som Bandbokare (2 terminer). Oscar presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Oscar Gruvberger till posten som Bandbokare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Helene Andersson till posten som Hyresgästernas representant (3 terminer). Helene presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Helene Andersson till posten som Hyresgästernas representant (3 terminer)

 

Valberedningen föreslår Gabriel Sturk till posten som PR-tjänsteman (2 terminer). Gabriel presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Gabriel Sturk till posten som PR-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Filippa Wieselgren till posten som AFÖS-suppleant (2 terminer). Filippa är inte närvarande, valberedningen svarar på frågor.

Beslut    att välja Filippa Wieselgren till posten som AFÖS-suppleant (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Rebecca Mattsoff till posten som AFÖS-representant (2 terminer). Rebecca presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Rebecca Mattsoff till posten som AFÖS-representant (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Josefin Davidsson till posten som Festmästare (1 termin). Josefin presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Josefin Davidsson till posten som Festmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Emelie Lundgren till posten som Festmästare (1 termin). Emelie presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Emelie Lundgren till posten som Festmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Camila Hidalgo till posten som Popcorn-tjänsteman (2 terminer). Camila är inte närvarande, valberedningen svarar på frågor.

Beslut    att välja Camila Hidalgo till posten som Popcorn-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Johan Edlund till posten som Sunday I’m in love-tjänsteman (2 terminer). Johan är inte närvarande men han har skickat en hälsning. Valberedningen svarar på frågor.

Beslut    att välja Johan Edlund till posten som Sunday I’m in love-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Robert Laine-Wyllie till posten som Barmästare (1 termin). Robert presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Robert Laine-Wyllie till posten som Barmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Jennifer Kyllergård till posten som Köksmästare (2 terminer). Jennifer presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Jennifer Kyllergård till posten som Köksmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Lehman Benson till posten som Senior (2 terminer). Lehman presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Lehman Benson till posten som Senior (2 terminer)

Valberedningen föreslår Gustav Lilja till posten som Senior (2 terminer). Gustav presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Gustav Lilja till posten som Senior (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Helene Andersson till posten som Senior (2 terminer). Helene presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Helene Andersson till posten som Senior (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår att Olivia Denkiewicz (Café Frasse, 2 terminer), Ludwig Schreither (IT-tjänsteman, 2 terminer) och Emelie Staffas (Barchef, 2 terminer) får fortsatt förtroende HT2016 – VT2017.

Beslut    att ge fortsatt förtroende till Olivia Denkiewicz, Ludwig Schreiter och Emelie Staffas under     HT2016 – VT2017.

 

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster: 

  • AFÖS-representant, 1 termin
  • AFÖS-suppleant, 1 termin
  • Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer
  • Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer
  • Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer
  • Onsdagspubstjänsteman, 1 termin
  • Onsdagspubstjänsteman, 1 termin
  • Onsdagspubstjänsteman, 1 termin
  • Sonjas Ölcafé , 2 terminer
  • Köksmästare, 1 termin
  • Köksmästare, 1 termin
  • Hovmästare, 2 terminer
  • Herulens Hærold 2 terminer
  • Radio Blekingska, 1 termin
  • Radio Blekingska, 2 terminer
  • Klubbmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 1 termin
  • Barchef, 1 termin
  • Café Sunday I’m in Love, 1 termin
  • Idrottstjänsteman, 1 termin
  • Körtjänsteman, 2 terminer
  • Miljötjänsteman, 2 terminer
  • Vaktchef, 2 terminer
  • Novischtjänsteman 2 terminer

 

 

Rebecca Mattsoff föreslår Martin Lindgren till posten som Novischtjänsteman (2 terminer). Martin presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Martin Lindgren till posten som Novischtjänsteman (2 terminer)

 

Sara Thiringer föreslår Clara Holmberg till posten som Köksmästare (1 termin). Clara är inte närvarande, Sara svarar på frågor.

Beslut    att välja Clara Holmberg till posten som Köksmästare (1 termin)

 

Beslut    att vakantsätta kvarvarande icketillsatta ovannämnda poster

§ 11.    Val av valberedning HT2016 – VT2017

Qurator Helene Andersson föredrar. Följande förslag på valberedare är inkomna: Lehman Benson, Lukas Olsson och Maja Månsson.

Maja Månsson vill sitta på posten som löper en termin. De övriga två posterna är på två terminer.

Maja är inte närvarande men har skickat in en hälsning som Helene läser upp.

Beslut    att välja Maja Månsson tillvalberedare HT2016 (1 termin)

 

Lukas är inte närvarande men har skickat in en hälsning som Helene läser upp.

Beslut    att välja Lukas Olsson tillvalberedare HT2016 – VT2017 (2 terminer)

 

Lehman presenterar sig och öppnar upp för frågor. Diskussion förs kring eventuell valberedning av kollegor. Per påpekar dock att kuratelserfarenheten är ovärderlig. Han påpekar även att Lehman då inte får vara delaktig i beredandet av blivande kollegor i seniorskollegiet.

Källarmästare Lehman yrkar på öppen votering för sig själv, med anledning av tidigare valförfarande (se förra nationsmötet).

Lehman lämnar rummet.

Votering sker medelst handuppräckning.

Beslut    att välja Lehman Benson till valberedare HT2016 – VT2017 (2 terminer)

§ 12.    Övriga frågor

Thobias undrar om alla har skrivit på närvarolistan. Thobias undrar även om Jennifer har skrivit på närvarolistan.

§ 13.    Meddelanden

Nationsmötet har en jubilar på besök ty inspektorn har fyllt 60 år, detta firas medelst sång och utdelning av en blomma. Jonas håller ett vackert tal.

Helene rapporterar medlemsantalet: den 25/4 hade nationen 852 medlemmar varav 75 var nya.

Helene meddelar att anmodningarna till Herulernas Försommarblot har gått ut. Alla förtroendevalda borde ha fått en anmodan, annars uppenas en att höra av sig till Helene.

Proinspektor Anna meddelar att både Hedersinspektor (Inspektor 1982 - 2001) Jan-Öjvind Swahn och Inspektor emerita (1966-1969, tillika den första kvinnliga inspektorn vid något av Lunds Universitets nationer) Birgitta Odén-Dunér har avlidit sedan förra mötet.

Rebecca ber alla nyvalda att träffa henne i loungen efter mötet. Det är även loppis på innergården nu på lördag, följt av en utflykt till Nöbbelövs mosse samt tjänstemannautgång.

Jonas meddelar att vädret är bra och att alla är sommarklädda.

§ 14.    Mötet avslutas

Den numera gamle inspektorn avslutade mötet 20:17.

Valberedningens förslag till poster HT2016 – VT2017

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster, HT 2016-VT 2017

Klubbmästare, 2 terminer                Maria Andersson

Från Uppsala kommer Maria Andersson nyinflyttad och redo att testa på tjänstemannalivet på Blekingska. Hon påpekar att det hade varit jättekul att prova på något nytt samt att hon tycker om att ta hand om folk. Med ledarskapskunskap från danskurser och en realistisk syn på alkoholhantering är det tydligt att Maria är redo att axla rollen som klubbmästare. Vi i valberedningen ser fram emot att Maria pyntar våra fredagsklubbar med glädje.

Café Frasse, 2 terminer                                              Ted Sörensen

Efter en termin som jobbare känner Ted det är dags att axla rollen som ansvarig för Café Frasse. Han har tidigare jobbat på ett vegancafé i sin hemstad Halmstad, något som passar bra in på det nuvarande temat på Frasse. Ted lade även fram många bra matidéer som kan stärka Frasses matutbud samt diskuterade temadagar som till exempel bokbytardagar med mera. Det känns därav givet att nominera Ted till Café Frasse.

Bandbokare, 2 terminer                Oscar Gruvberger

Oscar Gruvberger är 22 år gammal och för närvarande vaktchef. Han har ett brinnande intresse för musik, vilket gör honom utmärkt för posten som bandbokare. Oscar är väl införstådd i arbetet som krävs av en bandbokare och vill gärna jobba vidare på det nätverk med kontakter som finns. Han vill fokusera på starka band som stärker Blekingskas profil och därför vill vi i valberedningen föreslå Oscar till posten som bandbokare.

Hyresgästernas representant, 3 terminer                                      Helene Andersson

Efter sitt år som Qurator har Helene god insyn i stiftelsen arbete och känner nu att hon gärna vill fortsätta arbeta vidare med frågorna som hon varit drivande i. Hon har god insyn i hur diskussionerna gått under korridorsförmannamöten och vill gör nationen mer tillgängliga för alla som bor här. Att Helene även har bott på Blekingska sedan VT12 gör att valberedningen med glädje föreslår Helene till posten som Hyresgästernas representant.

PR-tjänsteman, 2 terminer             Gabriel Sturk

Gabriel är 24 år och jobbar på en webbdesignbyrå i Malmö. Från det här så besitter han kunskaper som är mycket givande för posten som PR-tjänsteman.  Han har också tidigare jobbat med bland annat siesta och festivalrykten, så när det kommer till PR för en musiknation så anser vi i valberedningen att Gabriel kommer att briljera!

AFÖS-suppleant, 2 terminer            Filippa Wieselgren

Filippa kommer under hösten och våren sitta som Q för Blekingska Nationen. Det hade därför gynnat nationen att hon även satt i AFs överstyrelse. Valberedningen vill därför nominera Filippa till vår AFÖS-suppleant.

AFÖS-representant, 2 terminer            Rebecca Mattsoff

Rebecca sitter för nuvarande som PQS och sitter därför på en kompetens och kunskap som hade gynnat nationen även i AFs överstyrelse. Valberedningen vill därför nominera Rebecca till vår AFÖS-representant.

Festmästare , 1 termin                                            Josefin Davidsson

Från Wermlands skogar kommer 25-åriga Josefin. Efter att ha hanterat Puben vill hon nu sköta ett större projekt. Med stort engagemang och god insyn i vad rollen som festmästare innebär anser valberedningen att hon kommer att göra ett utmärkt jobb.

Festmästare , 1 termin                                            Emelie Lundgren

Emelie Lundgren, 26 år, sitter för närvarande som senior och har tidigare briljerat som köksmästare. Nu känner hon sig sugen på att arrangera 2016 års Höstblot och har redan romantiska visioner över hur hon vill att blotet ska se ut. Hon är införstådd i arbetsbördan som posten innebär. Valberedningen är övertygad om att Emelies stresstålighet i kombination med hennes uttalade passion för festmästandet gör henne till en utmärkt person för jobbet.

Popcorn-tjänsteman, 2 terminer                                          Camila Hidalgo

Från Arlöv kommer Camila som vill göra en comeback på popcornutskottet. Efter att ha haft sitt fokus på Lundapride kommer Camila tillbaka med nya idéer och friska tag som kommer driva popcornutskottet framåt.

Novischtjänsteman, 2 terminer                                       Aron Ekelin

Aron Ekelin, född -95 från Ronneby, vill vara med och vässa till höstens novischperiod. Han vill satsa på att ragga internationella novischer och har redan idéer om hur detta skulle kunna gå till. Aron vill se kreativitet i hur novischperioden utformas och anser att alkoholfria aktiviteter bör få ta en större plats. Att klara av att vara pigg och glad under långa dagar bör inte vara något problem då Aron tycker om att prata med folk. Då han ska jobba på systembolaget hemma i Ronneby under sommaren kommer han att vara väl införstådd i hur alkoholtaggade, nyfyllda 20-åringar fungerar. Valberedningen tycker således att Aron är en klockren kandidat för novischtjänstemannaposten.

Sunday I’m in love, 2 terminer                                        Johan Edlund

Fruktfantasten Johan är 20 år och från Örnsköldsvik.  Han pluggar för närvarande miljövetenskap och har tidigare jobbat till och från på olika nationer. Johan svänger nu in på Blekingska nationen och känner sig manad för brunchutskottet. Med ett öga för fräsch mat vill valberedningen nominera Johan.

Barmästare, 1 termin                                            Robert Laine-Wyllie

Robert has abandoned sunny Australia for studying computer science in Lund. He has worked for the club and the pub and shown great interest for the position as bar chief. He understands how the bar works and how it interacts with the club and took a two weeks’ course in responsible alcohol management back in Australia. The election committee therefore believes that Robert will do an excellent job as bar chief.

Köksmästare, 2 terminer                                        Jennifer Kyllergård

Efter att ha suttit på Hovmästarrollen känner Jennifer att det nu är dags att ta steget in i köket som Köksmästare.  Med stor inblick i hur rollen funkar anser vi i valberedningen att Jennifer kommer servera god sittningsmat och hålla den höga standard nationen är van vid.

Senior, 2 terminer                                              Lehman Benson

Som sittande källarmästare vill Lehman gärna fortsätta med det arbete han påbörjat och vill därför bli en del av seniorskollegiet till hösten. Han ser både styrkor och brister i seniors arbete och ser därför utrymme för förbättringar och vill gärna fokusera på organisationskulturen. Med foten inne hos många av studentlivets organisationer tror vi i valberedningen att Lehman kommer bli en utmärkt och tillförande senior.

Senior, 2 terminer                                              Gustav Lilja

Gustav har suttit i seniorskollegiet under den gångna terminer och har varit drivande i både ekonomiska frågor likväl som engagemangsfrågor. Han studerar just nu till civilingenjör och har tidigare läst ekonomi. Gustav anser att transparans i senior är viktigt och menar även på att seniors bör synas och ta plats i nationens gemenskap. Seniorskollegiet arbetar med långsiktiga mål och vi i valberedningen anser därför att Gustav ska ges möjligheten att fortfölja det han har påbörjat.

Senior, 2 terminer                 Helene Andersson

Helene sitter just nu som nationens Qurator och har därför varit sammankallande för seniorskollegiet under ett år. Hon känner nu att det är dags att ta steget vidare och bli en del av seniorskollegiet. Hon är även nyinvald senior i KK, vilket ger henne en fortsatt god insyn i arbetet med de andra nationerna. Helene ser fram emot att fortsätta driva de frågor hon jobbat med under sitt år som Qurator och längtar även efter att bli mentor. Valberedningen ser därför gärna Helene som en del av seniorskollegiet.

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende HT16-VT17

Olivia Denkiewicz            Café Frasse, 2 terminer
Ludwig Schreither             IT-tjänsteman, 2 terminer
Emelie Staffas                Bar, 2 terminer
Annie Halje                Radiotjänsteman, 2 terminer

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande poster vakantsätts

AFÖS-Rep                 1 termin
AFÖS-sup     
            1 termin
Onsdagspubstjänsteman    
        2 terminer    
Onsdagspubstjänsteman    
        2 terminer    
Onsdagspubstjänsteman    
        2 terminer    
Onsdagspubstjänsteman    
        1 terminer    
Onsdagspubstjänsteman    
        1 termin    
Onsdagspubstjänsteman    
        1 termin
Sonjas Ölcafé    
            2 terminer    
Köksmästare    
            1 termin
Köksmästare    
            1 termin
Hovmästare    
            2 terminer    
Herulens Härold    
        2 terminer
Radio Blekingska    
        1 termin
Klubbmästare    
        2 terminer    
Klubbmästare    
        2 terminer    
Klubbmästare    
        1 termin    
Barchef        
        1 termin
Café Sunday I’m in love    
        1 termin
Idrottstjänsteman    
        1 termin
Körtjänsteman    
        2 terminer
Miljötjänsteman            2 terminer
Vaktchef    
            2 terminer    

Per Sterzel, Valberedningens ordförande

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte den 12 maj. Motförslag till dessa skall anslås senast fyra dagar innan mötet, den 8 maj, på anslagstavlan utanför Blekingska nationens expedition. Dessa motförslag skall även lämnas till valberedningens ordförande Ordförande, ordförandes postadress, alternativt mailas till valberedningen@blekingska.se.

Protokoll från nationsmöte 2016-04-07

§ 1.     Mötet öppnas

Proinspektor Anna Svensson Melin mötet öppnat 19:05.

§ 2.    Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Thobias Bergström till sekreterare.

Beslut    att välja Thobias Bergström till sekreterare

$ 3.    Mötets behöriga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut    att finna mötet behörigt utlyst

$ 4.    Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut    att godkänna föredragningslistan

§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Fredrik Welander samt Paul Birch till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut    att välja Fredrik Welander samt Paul Birch till protokolljusterare

§ 6.    Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes

Beslut    att inte adjungera någon alls

§ 7.    Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-02-04 föreligger
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

Beslut    att godkänna protokoll från 2016-02-04 och lägga det till handlingarna

§ 8.    Ekonomisk rapport

Proqurator Joseph Goss föredrar. Mitt-terminsdippen är här, de stora utskotten ligger lite under budgeten (dock något förväntat). Sexmästeriet går bra. Sångbokgenomsjungningen gick enligt budget.

Beslut    att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9.    Fastställande av terminsavgift för HT2016

Diskussion kring en eventuell höjning av terminsavgiften med 6 kr då, bland annat, denna inte följt inflationen. Avgiften förblir dock oförändrad för novischer.

Föreslås att höja terminsavgiften för medlemmar och stödmedlemmar till 110 kr för höstterminen 2016.

Beslut    att fastställa nations- och stödmedlemsavgiften till 110 kr för höstterminen 2016 men att låta     avgiften för novischer vara oförändrad.

§ 10.    Val till förtroendeposter för perioden HT2016

Valberedningen föredrar. Inga förslag finns från valberedningen.

Beslut    att inga poster tillsätts under denna punkt

§ 11.    Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2016 – HT2016

Valberedningen föreslår Olivia Deniczkiew till posten som tjänsteman för Café Frasse (1 termin). Olivia presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    attfyllnadsvälja Olivia Deniczkiew till posten som tjänsteman för Café Frasse (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Sara Thiringer till posten som Hovmästare (2 terminer). Då Sara ej är närvarande läser Anna upp en hälsning från Sara.

Beslut    attfyllnadsvälja Sara Thiringer till posten som Hovmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Palina Shcherbava till posten som Onsdagspubstjänsteman (2 terminer). Palina presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    fyllnadsvälja Palina Shcherbava till posten som Onsdagspubstjänsteman (2 terminer).

 

Valberedningen föreslår Anna Holmqvist till posten som Senior (2 terminer). Valberedningens ordförande Per Sterzel förklarar att Linn Holmqvist varken närvarande under intervjun eller vid beslutstillfället. Anna presenterar sig och svarar på frågor.

Källarmästare Lehman Benson yrkar på votering för senior- och kuratelsposter. Jakob Lundgren yrkar även på sluten votering samt att detta ske i ett gemensamt voteringssvep med kuratelsposterna. Beslut tas medelst acklamation.

Beslut    att välja senior och kuratel i ett gemensamt svep medelst sluten votering

 

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster: 

  • Novischtjänsteman, 1 termin
  • Festmästare, 1 termin
  • Festmästare, 1 termin    
  • Senior, 2 terminer
  • Onsdagspuben, 2 terminer
  • Onsdagspuben, 2 terminer
  • Köksmästare, 2 terminer
  • Köksmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 1 termin
  • Klubbmästare, 1 termin
  • Barchef, 2 terminer
  • Café Sunday I’m in Love, 2 terminer
  • Café Sunday I’m in Love, 1 termin
  • Idrottstjänsteman, 2 terminer    
  • Popcorntjänsteman, 2 terminer

Beslut    att vakantsätta ovan nämnda poster

§ 12.    Val till kuratelsposter för perioden HT2016-VT2017

Valberedningen föreslår att kandidaterna ska få tid utöver sitt anförande för att sammanfatta anförandet på engelska för de anglofona medlemmarna.

Beslut    att ge efterföljande kandidater 2 minuter extra för att sammanfatta sina anföranden på         engelska.

 

Valberedningen föreslår Elsa Brandt till posten som Källarmästare (2 terminer). Elsa presenterar sig och svarar på frågor.

Då en motkandidat till valberedningens förslag finnes för posten som Qurator och eftersom praxis för hantering av valärenden saknas föreslår Proinspektor Anna att quratorskandidaterna får 15 minuter var för anförande plus frågestund, varefter gemensam diskussion utan kandidaterna i rummet sker. Beslut tas medelst acklamation.

Beslut    att ge kandidaterna 15 minuter för anförande och frågestund följt av en gemensam diskussion     utan kandidaterna i rummet

 

Motkandidat Filippa Wieselgren lämnar rummet. Valberedningen föreslår Matilda Wennberg till posten som Qurator (2 terminer). Matilda presenterar sig och svarar på frågor. 

Lukas Olsson yrkar på att öka kandidaternas tid med 5 minuter extra. Beslut sker medelst acklamation.

Beslut    att ge kandidaterna totalt 20 minuter för anförande och frågestund

 

Mötet pausas medan Filippa blir informerad om beslutet varefter Matilda fortsätter att svara på frågor.

Matilda lämnar rummet. Filippa träder åter in i rummet. Emelie Lundgren läser upp motkandidaturen varefter Filippa presenterar sig själv samt svarar på frågor.

Filippa lämnar återigen rummet och gör Matilda sällskap.

Proinspektor Anna förtydligar att danstillståndsansökan redan är inskickad och att vi kommer att få allmäntillstånd, det är inte en fråga om ”om”. Även om danstillståndet försvinner kommer eventuell problematik med ordningsvakter förmodligen finnas kvar.

Diskussion sker inom nationsmötet.

Lukas Olsson yrkar på diskussion även för källarmästare- och seniorsposten. Beslut tas medelst acklamation.

Beslut    att även ha en diskussion för källarmästare- och seniorsposterna

 

Elsa lämnar rummet. Filippa och Matilda återkommer. Diskussion om källarmästarposten sker.

Elsa återkommer till rummet. Anna lämnar rummet. Diskussion om seniorsposten sker.

Anna återkommer.

Nationsmötet går till sluten votering enligt tidigare beslut. Rösterna räknas.

Beslut    att välja Anna Holmqvist till posten som Senior (2 terminer)

 

Beslut    att välja Elsa Brandt till posten som Källarmästare (2 terminer)

 

Beslut    att välja Filippa Wieselgren till posten som Qurator (2 terminer)

 

Inga stadgeändringar rörande firmatecknare har skett sedan senaste val av firmatecknare. 

§ 13.    Övriga frågor

Lehman informerar om att det bjuds på valkorv.

§ 14.    Meddelanden

PQS Rebecca meddelar att alla nyinvalda icke-kuratel ska samlas efteråt framför expen.

Qurator Helene meddelar att nationen har 835 medlemmar, varav 69 novischer och 26 nationsbytare denna termin. Joseph inflikar att vi är tydligt större än Kalmar och Wermlands.

Det finns fortfarande biljetter kvar till tandembussen. ALLA SKA MED.

Den 4:e juni är det Herulernas Försommarblot för alla som är och/eller har varit förtroendevalda på nationen.

§ 15.    Mötet avslutas

Proinspektor Anna avslutade mötet 21:32.