Protokoll från Nationsmöte 10/11

§ 1.     Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson förklarar mötet öppnat 19:06.

§ 2.    Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Thobias Bergström till sekreterare.

Beslut    att välja Thobias Bergström till sekreterare

§ 3.    Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut    att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4.    Godkännande av föredragningslistan

Ett yrkande att lägga till en ny § 9. "Fastställande av terminsavgiften” har inkommit.

Föreslås att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändring.

Beslut    att godkänna föredragningslistan enligt ovan

§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Karin Odlén samt Lehman Benson Jr. till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut    att välja Karin Odlén samt Lehman Benson till protokolljusterare

§ 6.    Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut    att inte adjungera någon alls

§ 7.    Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-09-22 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut    att godkänna protokoll från 2016-09-22 och lägga det till handlingarna§ 8.    Ekonomisk rapport

Proqurator Joseph Goss föredrar.

Rapportens nuvarande plusresultat består huvudsakligen i att balen dragit in pengar men ännu inte kostat pengar.

Beslut    att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9.    Fastställande av terminsavgiften

Förslag att låta nuvarande terminsavgift på 110 kr kvarstå.

Helene påpekar att denna punkt är en ekonomisk fråga som inte fanns med på dagordningen sedan tidigare och att det är emot nationens stadga att lägga till denna typ av frågor efter att kallelsen skickats ut.

Dock måste beslut om detta tas eftersom TRF behöver veta innan nästa nationsmöte. 

Eftersom stadgan står över nationsmötet kan inget beslut fattas.

§ 10.    Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2016 – VT2017

Valberedningen föreslår Simon Lundström till Pubmästare (1 termin). Simon presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Simon Lundström till Pubmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Elisabet Fjellander till Pubmästare (1 termin). Elisabet presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Elisabet Fjellander till Pubmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Tatiana Proisy Lesnik till Hovmästare (2 terminer). Tatiana presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Tatiana Proisy Lesnik till Hovmästare (2 terminer)

 

Valberedningen yrkar på vakantsättning av de resterande vakantsatta posterna. Eftersom detta är ett fyllnadsval så är övriga poster redan tillsatta eller vakanta, varvid inget ytterligare vakantsättande behöver göras.

§ 11.    Val till novischtjänsteman för perioden VT2017 – HT2017

Inga nomineringar har inkommit till valberedningen.

Valberedningen yrkar på vakantsättning.

Beslut    att vakantsätta posten som Novischtjänsteman (2 terminer)

 

§ 12.    Val till kuratelsposter för perioden VT2017 – HT2017

Ordningsfråga inkommer om att välja samtliga kuratelsposter i klump efter att alla kandidater har presenterat sig och att göra detta med sluten votering.

Beslut    att välja kuratelsposter efter samtliga kandidaters presentationer medelst sluten votering

 

Ordningsfråga inkommer om att sätta en tidsgräns för 15 minuter per kandidat för presentation och utfrågning; samt att, efter att alla kandidater till en post har presenterat sig, ha en diskussion inom mötet utan kandidaterna till posten närvarande.

Beslut    att införa en tidsgräns på 15 minuter för presentation och utfrågning per kandidat samt
    att mötet har en diskussion efter att kandidaterna för posten har presenterat sig.

 

Valberedningen föreslår Josefin Davidsson till Proqurator (2 terminer).

Josefin presenterar sig och svarar på frågor.

Josefin lämnar rummet.

Diskussion sker inom mötet.

Josefin återkommer.

 

Valberedningen föreslår Martin Lindgren till Proqurator Social (2 terminer).

Martin presenterar sig och svarar på frågor.

Martin lämnar rummet.

Diskussion sker inom mötet.

Martin återkommer.

 

Ordningsfråga inkommer om 5 minuters paus, men nedslås.

 

Valberedning föreslår vakantsättning av posten som Notarie (2 terminer).

En motkandidatur har inkommit från Caroline Ljungqvist.

Caroline presenterar sig och svarar på frågor.

Yrkande inkommer om 5 minuters förlängning av frågetiden.
Beslut tas medelst acklamation. Finnes att så icke blir fallet.

Caroline lämnar rummet.

Diskussion sker inom mötet.

Caroline återkommer.

Paus på 5 minuter medan den slutna voteringen förbereds.

Beslut    att välja Josefin Davidsson till Proqurator (2 terminer)

Beslut    att välja Martin Lindgren till Proqurator Social (2 terminer)

Beslut    att vakantsätta posten som Notarie (2 terminer)

§ 13.    Övriga frågor

Thobias undrar om alla har skrivit på närvarolistan.

§ 14.    Meddelanden

Qurator Filippa meddelar att det är Höstblot om en och en halv vecka; man kan jobba på balen eller gå på eftersläppet om man har haft oturen att inte haffa en balbiljett.

Festmästare Emelie meddelar att de behöver många jobbare, kontakta henne om du vill jobba!

Filippa meddelar att medlemsantalet är 809 medlemmar.

Proqurator Social Rebecca meddelar att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig på Sonjas imorgon kl.18:00 i loungen.

§ 14.    Mötet avslutas

Inspektor Jonas avslutar mötet 21:36.