Protokoll från nationsmöte 2016-04-07

§ 1.     Mötet öppnas

Proinspektor Anna Svensson Melin mötet öppnat 19:05.

§ 2.    Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Thobias Bergström till sekreterare.

Beslut    att välja Thobias Bergström till sekreterare

$ 3.    Mötets behöriga utlysande

Föreslås att finna mötet behörigt utlyst.

Beslut    att finna mötet behörigt utlyst

$ 4.    Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan

Beslut    att godkänna föredragningslistan

§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Fredrik Welander samt Paul Birch till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut    att välja Fredrik Welander samt Paul Birch till protokolljusterare

§ 6.    Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes

Beslut    att inte adjungera någon alls

§ 7.    Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-02-04 föreligger
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

Beslut    att godkänna protokoll från 2016-02-04 och lägga det till handlingarna

§ 8.    Ekonomisk rapport

Proqurator Joseph Goss föredrar. Mitt-terminsdippen är här, de stora utskotten ligger lite under budgeten (dock något förväntat). Sexmästeriet går bra. Sångbokgenomsjungningen gick enligt budget.

Beslut    att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9.    Fastställande av terminsavgift för HT2016

Diskussion kring en eventuell höjning av terminsavgiften med 6 kr då, bland annat, denna inte följt inflationen. Avgiften förblir dock oförändrad för novischer.

Föreslås att höja terminsavgiften för medlemmar och stödmedlemmar till 110 kr för höstterminen 2016.

Beslut    att fastställa nations- och stödmedlemsavgiften till 110 kr för höstterminen 2016 men att låta     avgiften för novischer vara oförändrad.

§ 10.    Val till förtroendeposter för perioden HT2016

Valberedningen föredrar. Inga förslag finns från valberedningen.

Beslut    att inga poster tillsätts under denna punkt

§ 11.    Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2016 – HT2016

Valberedningen föreslår Olivia Deniczkiew till posten som tjänsteman för Café Frasse (1 termin). Olivia presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    attfyllnadsvälja Olivia Deniczkiew till posten som tjänsteman för Café Frasse (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Sara Thiringer till posten som Hovmästare (2 terminer). Då Sara ej är närvarande läser Anna upp en hälsning från Sara.

Beslut    attfyllnadsvälja Sara Thiringer till posten som Hovmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Palina Shcherbava till posten som Onsdagspubstjänsteman (2 terminer). Palina presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    fyllnadsvälja Palina Shcherbava till posten som Onsdagspubstjänsteman (2 terminer).

 

Valberedningen föreslår Anna Holmqvist till posten som Senior (2 terminer). Valberedningens ordförande Per Sterzel förklarar att Linn Holmqvist varken närvarande under intervjun eller vid beslutstillfället. Anna presenterar sig och svarar på frågor.

Källarmästare Lehman Benson yrkar på votering för senior- och kuratelsposter. Jakob Lundgren yrkar även på sluten votering samt att detta ske i ett gemensamt voteringssvep med kuratelsposterna. Beslut tas medelst acklamation.

Beslut    att välja senior och kuratel i ett gemensamt svep medelst sluten votering

 

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster: 

  • Novischtjänsteman, 1 termin
  • Festmästare, 1 termin
  • Festmästare, 1 termin    
  • Senior, 2 terminer
  • Onsdagspuben, 2 terminer
  • Onsdagspuben, 2 terminer
  • Köksmästare, 2 terminer
  • Köksmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 2 terminer
  • Klubbmästare, 1 termin
  • Klubbmästare, 1 termin
  • Barchef, 2 terminer
  • Café Sunday I’m in Love, 2 terminer
  • Café Sunday I’m in Love, 1 termin
  • Idrottstjänsteman, 2 terminer    
  • Popcorntjänsteman, 2 terminer

Beslut    att vakantsätta ovan nämnda poster

§ 12.    Val till kuratelsposter för perioden HT2016-VT2017

Valberedningen föreslår att kandidaterna ska få tid utöver sitt anförande för att sammanfatta anförandet på engelska för de anglofona medlemmarna.

Beslut    att ge efterföljande kandidater 2 minuter extra för att sammanfatta sina anföranden på         engelska.

 

Valberedningen föreslår Elsa Brandt till posten som Källarmästare (2 terminer). Elsa presenterar sig och svarar på frågor.

Då en motkandidat till valberedningens förslag finnes för posten som Qurator och eftersom praxis för hantering av valärenden saknas föreslår Proinspektor Anna att quratorskandidaterna får 15 minuter var för anförande plus frågestund, varefter gemensam diskussion utan kandidaterna i rummet sker. Beslut tas medelst acklamation.

Beslut    att ge kandidaterna 15 minuter för anförande och frågestund följt av en gemensam diskussion     utan kandidaterna i rummet

 

Motkandidat Filippa Wieselgren lämnar rummet. Valberedningen föreslår Matilda Wennberg till posten som Qurator (2 terminer). Matilda presenterar sig och svarar på frågor. 

Lukas Olsson yrkar på att öka kandidaternas tid med 5 minuter extra. Beslut sker medelst acklamation.

Beslut    att ge kandidaterna totalt 20 minuter för anförande och frågestund

 

Mötet pausas medan Filippa blir informerad om beslutet varefter Matilda fortsätter att svara på frågor.

Matilda lämnar rummet. Filippa träder åter in i rummet. Emelie Lundgren läser upp motkandidaturen varefter Filippa presenterar sig själv samt svarar på frågor.

Filippa lämnar återigen rummet och gör Matilda sällskap.

Proinspektor Anna förtydligar att danstillståndsansökan redan är inskickad och att vi kommer att få allmäntillstånd, det är inte en fråga om ”om”. Även om danstillståndet försvinner kommer eventuell problematik med ordningsvakter förmodligen finnas kvar.

Diskussion sker inom nationsmötet.

Lukas Olsson yrkar på diskussion även för källarmästare- och seniorsposten. Beslut tas medelst acklamation.

Beslut    att även ha en diskussion för källarmästare- och seniorsposterna

 

Elsa lämnar rummet. Filippa och Matilda återkommer. Diskussion om källarmästarposten sker.

Elsa återkommer till rummet. Anna lämnar rummet. Diskussion om seniorsposten sker.

Anna återkommer.

Nationsmötet går till sluten votering enligt tidigare beslut. Rösterna räknas.

Beslut    att välja Anna Holmqvist till posten som Senior (2 terminer)

 

Beslut    att välja Elsa Brandt till posten som Källarmästare (2 terminer)

 

Beslut    att välja Filippa Wieselgren till posten som Qurator (2 terminer)

 

Inga stadgeändringar rörande firmatecknare har skett sedan senaste val av firmatecknare. 

§ 13.    Övriga frågor

Lehman informerar om att det bjuds på valkorv.

§ 14.    Meddelanden

PQS Rebecca meddelar att alla nyinvalda icke-kuratel ska samlas efteråt framför expen.

Qurator Helene meddelar att nationen har 835 medlemmar, varav 69 novischer och 26 nationsbytare denna termin. Joseph inflikar att vi är tydligt större än Kalmar och Wermlands.

Det finns fortfarande biljetter kvar till tandembussen. ALLA SKA MED.

Den 4:e juni är det Herulernas Försommarblot för alla som är och/eller har varit förtroendevalda på nationen.

§ 15.    Mötet avslutas

Proinspektor Anna avslutade mötet 21:32.