Nationsmöte 22 september

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid:         Torsdag 22 september klockan 19.00(..)
Plats:       Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

 1. Mötet öppnas

 2. Val av mötessekreterare

 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

 4. Godkännande av föredragningslistan

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

 6. Eventuella adjungeringar

 7. Föregående mötesprotokoll    

 8. Ekonomisk rapport

 9. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioderna VT2016-HT2017 och HT2016-VT2017

 10. Övriga frågor

 11. Meddelanden

 12. Mötet avslutas

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.