Nationsmöte 12/5

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid: Torsdagen den 12 maj klockan 19.00(..)
Plats: Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

§ 7. Föregående mötesprotokoll

§ 8. Ekonomisk rapport

§ 9. Fastställande av budget HT2016
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10. Val av förtroendeposter för perioden HT2016-VT2017
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11. Val av valberedning HT2016-VT2017
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Meddelanden

§ 14. Mötet avslutas