Nationsmöte 8/12

§ 1.     Mötet öppnas

Proinspektor Anna Svensson Melin förklarar mötet öppnat 19:04.

§ 2.    Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Thobias Bergström till sekreterare.

Beslut    att välja Thobias Bergström till sekreterare

§ 3.    Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut    att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4.    Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut    att godkänna föredragningslista

§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Josefin Davidsson samt Karin Odlen. till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut    att välja Josefin Davidsson samt Karin Odlen till protokolljusterare

§ 6.    Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut    att inte adjungera någon alls

§ 7.    Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-11-10 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut    att godkänna protokoll från 2016-11-10 och lägga det till handlingarna§ 8.    Ekonomisk rapport

Proqurator Joseph Goss föredrar.

Notera att de egentliga övriga intäkterna inte stämmer pga att fakturor från det gamla bokföringsprogrammet inte är överförda till det nya ditot. Övriga kostnader återspeglar medaljinventariet, som behövs nu när vi infört fler medaljer, och är alltså inte en kostnad på riktigt. ”Gemensamt” är inte över budget egentligen, siffran är ej uppdaterad.

Beslut    att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9.    Fastställande av nationsavgift VT 2017

Seniorskollegiet föreslår en oförändrad nationsavgift på 110 kr och oförändrad inskrivningsavgift på 85 kr.

Lehman påpekar att vi egentligen borde inkludera de 100 kr vi ger till AF varje termin i nationsavgiften. Detta har inte gjorts tidigare, men de lärde tvistar ännu om vad som är rätt.

Beslut    att fastställa nationsavgiften vårterminen 2017 till 110 kr

Beslut    att inskrivningsavgiften fastställs till 85 kr

§ 10.    Fastställande av budget VT 2017

Budgetförslaget har funnits för allmän beskådan på anslagstavlan utanför expen.

En reservation från Emelie Lundgren och Lehman Benson har inkommit enligt följande: ”Budgetposten "7210 Löner till kuratel", som skall vara motsvarande CSN efter skatt, tar varken grundavdraget eller jobbskatteavdraget på skatten i beaktning och genererar därför en i min mening oförsvarbar kostnad för nationen på tiotusentals kronor för löneutbetalningar och sociala avgifter (7510). Detta i ett ekonomiskt pressat läge och i en budget med negativt resultat.”

Lehman undrar över fördelningen i arvode mellan Quratorn och Proquratorn samt vad skattesatsen för arvodet är. Joseph svarar att skattesatsen är 30% på båda. Joseph menar att båda posterna har lika hög timlön. 2/3 av den avsatta arvoderingskostnaden går till Quratorn och 1/3 till Proquratorn.

Qurator Filippa meddelar att minusbudgeten återspeglar en verklighet där nationen nästa termin kommer behöva leta efter alternativa inkomstkällor som konsekvens av de nya reglerna som tillåter lägre antal besökare i lokalerna.

Beslut    att fastställa budgeten för vårterminen 2017 enligt förslaget

§ 11.    Val till förtroendeposter för perioden VT2017 – HT2017

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Ett yrkande har inkommit om att ta beslut om kuratelsposten notarie separat med samma förfarande som föregående möte, dvs med 15 minuters presentation följt av diskussion utan kandidaten i rummet, samt att beslutet fattas medelst sluten votering.

Ett yrkande har inkommit om att välja seniorsledamöter i klump medelst sluten votering, eftersom det finns fler kandidater än poster lediga.

Ett yrkande har inkommit om att mötet diskuterar seniorsledamöteskandidaterna utan kandidaterna i rummet innan beslut fattas.

Jakob undrar hur klumpvalet av seniorsledamöter ska gå till. Valberedningen föreslår att man får skriva de fyra, eller färre, personerna man vill lägga sin röst på på en lapp som sedan läggs i en urna. Lehman menar att man även måste få skriva vakant på lappen. Jakob menar att tillåtelse av nedlagda röster uppmuntrar till strategiskt röstande. Emelie S föreslår att man har fyra separata urnor. Jakob menar att det förfarandet inte kan räknas som ett slutet val. Proinspektor Anna föreslår en lapp med fyra namn samt tillåtelse av vakant och nedlagd röst. Mötet går på Annas linje.

Ett yrkande på 7 minuter presentationstid för varje seniorsledamot inkom.

Beslut    att ge kandidaten för notarieposten 15 minuter för presentation

Beslut    att välja notarie medelst sluten votering

Beslut    att ha en diskussion om kandidaten för notarieposten, utan denna i rummet, innan voteringen

Beslut    att välja seniorsledamöter i klump medelst sluten votering enligt Annas förslag ovan

Beslut    att ge seniorsledamöter 7 minuter var för presentation

Beslut    att ha en diskussion om seniorsledamöteskandidaterna, utan dessa i rummet, innan voteringen

Tjänstemän

Valberedningen föreslår Alice Elofsson Kindborg till PR-tjänsteman (2 terminer). Alice presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Alice Elofsson Kindborg till PR-tjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Jennifer Kyllergård till Helgcafétjänsteman (2 terminer). Jennifer presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Jennifer Kyllergårdtill Helgcafétjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Elsa Sjöblad till Barchef (2 terminer). Elsa presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Elsa Sjöblad till Barchef (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Fanny Stewenhag till Fanbärare (2 terminer). Fanny presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Fanny Stewenhag till Fanbärare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Martin Bater till Vaktchef (2 terminer). Martin är inte närvarande och har inte lämnat något meddelande. Konstateras att nationsmötet känner Martin.

Beslut    att välja Martin Bater till Vaktchef (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Rickard Styrén till Sångtjänsteman (2 terminer). Rickard är inte närvarande, men har lämnat en hälsning.

Beslut    att välja Rickard Styrén till Sångtjänsteman (2 terminer)

Fortsatt förtroende

Ett yrkande har inkommit om att välja resterande kandidater, utöver seniorsledamöterna, som fått fortsatt förtroende av valberedningen i klump medelst acklamation.

Beslut    att välja resterande kandidater som fått fortsatt förtroende av valberedningen i klump

 

Valberedningen föreslår att följande personer, exklusive seniorsledamöter, får förnyat förtroende på sina poster:

 • Gia Annermarken som DJ-tjänsteman
 • Sara Thiringer som Hovmästare
 • Caroline Ljungqvist som Köksmästare
 • Clara Holmberg som Köksmästare
 • Elisabeth Fjellander som Pubmästare
 • Simon Lundström som Pubmästare

Beslut    att ge ovanstående personer förnyat förtroende på sina respektive poster

Motkandidaturer

En motkandidatur har inkommit till posten som Novischamiral (2 terminer).
Martin L presenterar motkandidaturen för Elisabet ”Kotten”  Fjellander. Kotten presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Elisabet Fjellander till Novischamiral (2 terminer)

 

En motkandidatur har inkommit till posten som Novischamiral (1 termin).
Rebecca presenterar motkandidaturen för Melina Petterson. Melina presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut    att välja Melina Petterson till Novischamiral (1 termin)

Seniorsledamöter

Valberedningen föreslår Thobias Bergström till Seniorsledamot (2 terminer).

Emelie, Anna, Fanny & Jakob lämnar rummet

Thobias presenterar sig och svarar på frågor.

Thobias lämnar rummet & Fanny återkommer mötet

Valberedningen föreslår Fanny Stewenhag till Seniorsledamot (2 terminer).

Fanny presenterar sig och svarar på frågor.

Fanny lämnar rummet & Emelie återkommer mötet

Valberedningen föreslår att Emelie Lundgren får förnyat förtroende som Seniorsledamot (2 terminer)

Emelie presenterar sig och svarar på frågor.

Emelie lämnar rummet & Anna återkommer mötet

Valberedningen föreslår att Anna Holmqvist får förnyat förtroende som Seniorsledamot (2 terminer)

Anna presenterar sig och svarar på frågor.

En motkandidatur har inkommit från Jakob Lundgren.

Anna lämnar rummet & Jakob återkommer mötet

Jakob presenterar sig och svarar på frågor.

Jakob lämnar rummet.

Diskussion sker inom mötet.

Samtliga kandidater återkommer mötet.

Mötet går till val.

Beslut    att välja Jakob Lundgren till Seniorsledamot (2 terminer)

Beslut    att välja Thobias Bergström till Seniorsledamot (2 terminer)

Beslut    att välja Fanny Stewenhag till Seniorsledamot (2 terminer)

Beslut    att välja Anna Holmqvist till Seniorsledamot (2 terminer)

Kuratel

Valberedningen föreslår Aron Ekelin till Notarie (2 terminer).

Aron presenterar sig och svarar på frågor.

Aron lämnar rummet.

Diskussion sker inom mötet.

Aron återkommer mötet.

Mötet går till val.

Beslut    att välja Aron Ekelin,  till Notarie (2 terminer)

Vakanser

Valberedningen yrkar på vakantsättning av de resterande posterna.

Beslut    att vakantsätta resterande poster§ 12.    Val och fyllnadsval till valberedning för perioden VT2017 –         HT2017

Det finns en vakant post i valberedningen vars mandat fortsätter nästa termin och tre poster för nästkommande två terminer.

 

Följande kandidaturer har inkommit:

 • Joseph Goss (1 eller 2 terminer)
 • Rebecca Mattsoff (1 eller 2 terminer)
 • Rasmus Mattsson (1 eller 2 terminer)
 • Linnea Härder (1 eller 2 terminer)
 • Annie Halje (1 eller 2 terminer)

 

Ett yrkande har inkommit om att fatta beslut medelst sluten votering

Ett yrkande har inkommit på att ge den med lägst antal röster fyllnadsposten på en termin.

Ett yrkande har inkommit om att ge alla kandidater 5 minuter till presentation följt av en diskussion utan kandidaterna i rummet.

Beslut    att val sker medelst sluten votering

Beslut    att ge posten med en termin till den kandidat som får lägst röster i voteringen

Beslut    att ge alla kandidater 5 minuter var till presentation

Beslut    att ha en diskussion utan kandidaterna i rummet innan valet

 

Rebecca, Rasmus, Linnea och Annie lämnar rummet

Joseph presenterar sig och svarar på frågor.

Joseph lämnar rummet & Rebecca återkommer mötet

Rebecca presenterar sig och svarar på frågor.

Rebecca lämnar rummet & Linnea återkommer mötet

Linnea presenterar sig och svarar på frågor.

Linnea lämnar rummet & Annie återkommer mötet

Annie presenterar sig och svarar på frågor.

Annie lämnar rummet & Rasmus återkommer mötet.

Rasmus presenterar sig och svarar på frågor.

Rasmus lämnar rummet.

Diskussion sker inom mötet.

Samtliga kandidaterna återkommer mötet.

Mötet går till val.

Resultatet är entydigt i att 4 ledamöter blir valda, dock har två personer fått lika få röster.

Beslut    att välja Joseph Goss till ledamot i valberedning (2 terminer)

Beslut    att välja Linnea Härder till ledamot i valberedning (2 terminer)

 

Proinspektor Anna yrkar på val medelst sluten votering mellan Rasmus och Rebecca där vinnaren i valet får posten på 2 terminer.

Beslut    att gå till votering mellan Rasmus Mattson och Rebecca Mattsoff

 

Mötet går till val.

Beslut    att välja Rasmus Mattson till ledamot i valberedning (1 termin)

Beslut    att välja Rebecca Mattsoff till ledamot i valberedning (2 terminer)

§ 13.    Val av ledamöter till Stiftelsen Heruleros styrelse

Seniorskollegiet föreslår fortsatt förtroende för Bert-Inge Storck och Johan Dalén.

Proinspektor Anna berättar mer om kandidaterna och yrkar på att ta beslut om båda i klump.

Beslut    att välja båda kandidaterna i klump medelst acklamation

Beslut    att välja Bert-Inge Storck och Johan Dalén till ledamöter i Stiftelsen Heruleros styrelse

§ 14.    Övriga frågor

Martin L undrar var närvarolistan är och om alla har skrivit upp sig på den.

§ 15.    Meddelanden

Qurator Filippa meddelar att medlemsantalet är 829 medlemmar.

Proqurator Social Rebecca meddelar att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig på expen efter mötet. Hon har papper till alla nyvalda!

Proinspektor Anna tackar avgående kuratel för deras arbete.

§ 14.    Mötet avslutas

Proinspektor Anna avslutar mötet 22:30.