Nationsmöte 10/11

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE        

Tid:              Torsdagen 10 november klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                 

§ 1.      Mötet öppnas

§ 2.     Val av mötessekreterare

§ 3.     Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.     Godkännande av föredragningslistan

§ 5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.     Eventuella adjungeringar

§ 7.     Föregående mötesprotokoll                                                                            

§ 8.     Ekonomisk rapport

§ 9.     Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2016 - VT2017                                    

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.  Val till novischtjänsteman för perioden VT2017-HT2017

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till kuratelsposter för perioden VT2017-HT2017                                                              

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 12.  Övriga frågor

§ 13.  Meddelanden

§ 14.  Mötet avslutas