Nationsmötesprotokoll 11/2

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Qurator Fanny Stevenhag förklarade mötet öppnat 19:07.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Josefin Davidsson samt Martin Lindgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Josefin samt Martin till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-09-21 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-09-21 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrog.

Konstaterades att nationen har mycket öl lager. Novischeriet har ett högt resultat på grund av en väntad faktura som ännu inte kommit.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Fastställande av medlemsavgift VT2018

Qurator Fanny Stevenhag föredrog. Seniorskollegiet föreslog oförändrad avgift på 110 kr och oförändrat inskrivningsavgift på 95 kr.

Beslut att fastslå oförändrad medlemsavgift

§ 10. Val till förtroendeposter för perioden HT2017 - VT2018

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslog Alexandra Gäddnäs till fyllnadsval för posten som Brunchtjänsteman (1 termin). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter en hälsning från Alexandra lästes upp.

Alexandra kunde tyvärr ej närvara vid mötet. Aron Ekelin talade å Alexandras vägnar.

Beslut att fyllnadsvälja Alexandra till Brunchtjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Morgan Kringstad till fyllnadsval för posten som DJ-tjänsteman (1 termin). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Martin Lindgren läste upp en hälsning från Morgan.

Morgan kunde tyvärr ej närvara då han för tillfället är i Stockholm. Martin Lindgren talade å Morgans vägnar.

Beslut att fyllnadsvälja Morgan till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Otto Johansson till fyllnadsval för posten som Ölcafétjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Otto presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Jakob Lundgren upplyste mötet om att Otto redan engagerat sig i utskottets planering.

Beslut att fyllnadsvälja Otto Johansson till Ölcafétjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Tove Böckman till fyllnadsval för posten som Pubtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Tove presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Tove Böckman till Pubtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Albin Ingelström till fyllnadsval för posten som Pubtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Albin presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Albin Ingelström till Pubtjänsteman (2 terminer)

 

Proinspektor Anna Svensson Melin ankom mötet 19:27.

Gustav Lilja ankom mötet 19:27.

Matilda Wennberg ankom mötet 19:27.

Valberedningen föreslog Clara Gutierrez till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Clara presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Clara Gutierrez till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Isabel Stenberg till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Isabel presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Isabel till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Julia Martiskainen till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Julia presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Julia till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Annie Halje till fyllnadsval för posten som Klubbtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen. Joseph Goss läste upp en hälsning från Annie som tyvärr inte kunde närvara vid mötet.

Beslut att fyllnadsvälja Annie till Klubbtjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslog Adam Varg Barvesten till fyllnadsval för posten som Tekniktjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Adam presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att fyllnadsvälja Adam till Klubbtjänsteman (2 terminer)

Valberedningen yrkade på vakantsättning av resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

§ 11. Val till novischtjänsteman för perioden VT2018 - HT2018

Valberedningen föreslog Emelie Wahlström till Novischtjänsteman (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Emelie presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Beslut att välja Emelie Wahlström till Novischtjänsteman (2 terminer)

§ 12. Val till kuratelsposter för perioden VT2018 - HT2018

Valberedningen föreslog Emil Pierre till Notarie (2 terminer). Valberedningen läste upp nomineringen, varefter Emil Pierre presenterade sig och svarade på mötets frågor.

Emil Pierre lämnade därefter mötet, varvid mötet diskuterade.

Yrkande inkom om:

- Max 15 minuters utfrågning av kandidaten

- Sluten votering

Beslut att ge mötet 15 minuter av utfrågning av kandidaten

Beslut att anordna sluten votering

 

Mötet gick därefter till val.

 

Beslut att välja Carl Erik Emil Pierre till Notarie (2 terminer)

 

§ 13. Övriga frågor

Qurator Fanny Stevenhag undrade om alla har anmält sig till årets Höstblot, till vilket mötet svarade  med ett rungande ja.

Notarie Aron undrade om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 14. Meddelanden

Qurator Fanny Stevenhag meddelade att medlemsantalet är X medlemmar. Ett stort antal har ej valt nation, vilket gör siffran skev i dagsläget.

Proqurator Social Martin meddelade att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper och information!

Källarmästare Ludwig proklamerade: Det finns valkorv!

§ 15. Mötet avslutas

Proinspektor Anna Svensson Melin avslutade mötet 19:39