BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE          

Tid:               Tisdagen den 3 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Bokslut samt verksamhetsberättelse för

Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Beviljande av ansvarsfrihet för Q & PQ

§ 11.   Fastställande av budget HT2018
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 12.   Val av förtroendeposter för perioden HT2018-VT2019
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13.   Val av valberedning HT2018-VT2019
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 14. Meddelanden

§ 15.   Övriga frågor

§ 16.  Mötet avslutas

Varmt välkomna!
____________________

Fanny Stevenhag, Qurator