URTIMA NATIONSMÖTE

Tid:               Torsdagen den 6 september klockan 19.00
Plats:           Blekingska nationens gillestuga.
 

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar                                                                              

§ 7.       Val av hedersledamot

§ 8.       Val av ledamot till stiftelsen Herulero
 

§ 9.       Övriga frågor

§ 10.   Meddelanden

§ 11.   Mötet avslutas