BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid:               Torsdag 7 november klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                                

§ 1.      Mötet öppnas

§ 2.      Val av mötessekreterare

§ 3.      Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.      Godkännande av föredragningslistan

§ 5.      Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.      Eventuella adjungeringar

§ 7.      Föregående mötesprotokoll    

§ 8.      Ekonomisk rapport

§ 9.      Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.   Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till kuratelsposter för perioden VT2020-HT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Meddelanden

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.   Mötet avslutas


Tove Böckman, Qurator