Kallelse nationsmöte 8/12

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE               

Tid:               Torsdag 8 december klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fastställande av medlemsavgift VT2017
Seniorskollegiet föreslår oförändrad avgift på 110 kr och oförändrad inskrivningsavgift på 85 kr.

§ 10.   Fastställande av budget VT2017
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 11.   Val av förtroendeposter för perioden VT2017-HT2017
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val av valberedning VT2017 samt VT2017-HT2017
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 13.   Val av ledamöter till Stiftelsen Heruleros styrelse

Seniorskollegiet föreslår fortsatt förtroende för Bert-Inge Storck och Johan Dalén.

§ 14.  Övriga frågor

§ 15.   Meddelande

§ 16. Mötet avslutas