Kallelse nationsmöte 2017-02-09

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE          

Tid:              Torsdag 9 februari klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                          

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fyllnadsval till förtroendeposter för perioderna VT2017 samt VT2017-HT2017              Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                            anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.   Övriga frågor

§ 11.   Meddelanden

§ 12.   Mötet avslutas

 

 

Varmt välkomna!

____________________
Filippa Wieselgren, Qurator