Lagtima Nationsmöte 2 November 2017

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 2 November klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fastställande av medlemsavgift VT2018
Seniorskollegiet föreslår oförändrad avgift på 110 kr och oförändrad inskrivningsavgift på 95 kr.

§ 10.   Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2017-VT2018                                   Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till novischtjänsteman för perioden VT2018-HT2018

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                                         Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.   Meddelanden

§ 15.  Mötet avslutas

 

Varmt välkomna
______________________

Fanny Stevenhag, Qurator