Protokoll från Nationsmötet 21 September

Dagordningspunkter

§ 1. Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson förklarade mötet öppnat 19:03.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Josefin Davidsson samt Filippa Wieselgren till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Josefin samt Filippa till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-09-04 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2017-09-04 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrog med patos och entusiasm.

Det har gått bra hittills; alla utskott håller budget. Konstateras att det dricks mycket kaffe på nationen, vilket boostar ”gemensamt”-posten. I övrigt inga avvikelser.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Stadgerevision - andra läsningen

Inspektor Jonas Åkeson föredrog och läste upp berörde paragrafer, i både ny och gammal lydelse. Skillnaden ligger främst i förändringen av sammansättningen av seniorskollegiet.

Beslut att anta stadgeförändringen

§ 9. Val till förtroendeposter för perioden VT17 samt VT17 – HT17

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslog Eric Sarkar till Redaktör för Herulens Haerold (1 termin). Eric presenterade sig och svarade på frågor.

Beslut att välja Eric till Redaktör för Herulens Haerold (1 termin)

 

Valberedningen föreslog Rasmus Wieselgren DJ-tjänsteman(1 termin). Filippa Wieselgren ställde upp som karaktärsvittne och besvarade frågor i Rasmus ställe.

Beslut att välja Rasmus Wieselgren till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Motkandidatur mot vakant

Vincent Persson har motkandiderat vakantsättning av posten som Vaktchef (1 termin).

Enligt Blekingska nationens stadgas regler om valbarhet är novischer inte valbara utan seniorskollegiets dispens. Ingen sådan dispensansökan har skett, av formella skäl kan Vincent Persson därmed inte inte väljas.

Beslut att inte ta upp Vincent Perssons motkandidatur till votering

Revisorer

Valberedningen föreslog fortsatt förtroende (1 termin) för  Fabian Beijer  och Helena Olson.

Beslut att ge Helena och Fabian fortsatt förtroende (1 termin)

 

Valberedningen yrkade på vakantsättning av resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

Valberedningen

Elsa Brandt kandiderade till posten som valberedare (2 terminer). Elsa Brandt ställde upp och introducerade sig, varefter hon besvarade mötets frågor.

Beslut att välja Elsa Brandt till Valberedare (2 terminer)

 

Rasmus Mattsson kandiderade till posten som valberedare (1 termin). Rasmus Mattsson ställde upp och introducerade sig, varefter han besvarade mötets frågor.

Beslut att välja Rasmus Mattsson till Valberedare (1 terminer)

§ 10. Övriga frågor

Aron undrade om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 11. Meddelanden

Qurator Fanny Stevenhag meddelade att medlemsantalet är 450 medlemmar. Ett stort antal har ej valt nation, vilket gör siffran skev i dagsläget.

Proqurator Social Martin meddelade att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper och information!

Inspektor Jonas Åkeson meddelade att hedersledamot Mats Knutson ämnar infinna sig på årets Höstblot. Frågan uppkom om hans eminenta fru ska infinna sig, till vilket tyvärr inget svar fanns att tillgå.

Ludwig meddelade att han säljer öl en halvtimme till efter mötet!

§ 12. Mötet avslutas

Inspektor Jonas Åkeson avslutade mötet 19:39