Nationsmötesprotokoll 2017-02-09

§ 1. Mötet öppnas

Inspektor Jonas Åkeson förklarade mötet öppnat 19:03.

§ 2. Val av mötessekreterare

Föreslås att välja Notarie Aron Ekelin till sekreterare.

Beslut att välja Aron Ekelin till sekreterare

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

Föreslås att finna mötet stadgeenligt utlyst.

Beslut att finna mötet stadgeenligt utlyst

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Föreslås att godkänna föredragningslistan.

Beslut att godkänna föredragningslista

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Föreslås att välja Gia Annermarken samt Emelie Staffas till mötets protokolljusterare, tillika rösträknare.

Beslut att välja Gia samt Emelie till protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar finnes.

Beslut att inte adjungera någon alls

§ 7. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2016-12-08 föreligger.
Föreslås att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslut att godkänna protokoll från 2016-12-08 och lägga det till handlingarna§ 8. Ekonomisk rapport

Proqurator Josefin Davidsson föredrar.

Det går enligt budget.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 9. Val till förtroendeposter för perioden VT17 samt VT17 – HT17

För de ordinarie valen, utan motkandidater, tas beslut medelst acklamation efter presentation av kandidat, enligt tidigare praxis.

Tjänstemän

Valberedningen föreslår Alexandra Högborg till klubbmästare (2 terminer). Alexandra presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Alexandra Högborg till Klubbmästare (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Ben Jorgensen Trivseltjänsteman(1 termin). Ben presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Ben Jorgensen till Trivseltjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Camilla Hidalgo till DJ-tjänsteman (1 terminer). Camila presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Camila Hidalgo till DJ-tjänsteman (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Emil Pierre till Vaktchef (2 terminer). Emil presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Emil Pierre till Vaktchef (2 terminer) 

 

Valberedningen föreslår Klas Nygren till Klubbmästare (1 termin). Klas har dragit tillbaka sin nominering, men har lämnat en hälsning.

Beslut att inte ta beslut

 

Valberedningen föreslår Madelene Svensson till Trivseltjänsteman (2 terminer). Madelene presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Madelene Svensson till trivseltjänsteman (2 terminer)

 

Valberedningen föreslår Oskar Hansson till Köksmästare (2 terminer). Oskar presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Oskar Hansson till Köksmästare (1 termin)

 

Valberedningen föreslår Shelby Shrigley till Klubbmästare (2 terminer). Shelby presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Shelby Shrigley till Klubbmästare (1 termin)

Motkandidaturer

En motkandidatur har inkommit till posten som pubtjänsteman (1 terminer).
Simon Lundström presenterar motkandidaturen för Leila Becharnia, som presenterar sig och svarar på frågor.

Beslut att välja Leila Becharnia till pubtjänsteman (1 terminer)

Vakanser

Valberedningen yrkar på vakantsättning av de resterande posterna.

Beslut att vakantsätta resterande poster

§ 10. Övriga frågor

Aron undrar om alla skrivit upp sig på närvarolistan.

§ 11. Meddelanden

Proqurator Josefin meddelar att medlemsantalet är 883 medlemmar.

Proqurator Social Martin meddelar att alla nyvalda tjänstemän kan infinna sig i loungen efter mötet. Han har papper till alla nyvalda!

§ 12. Mötet avslutas

Inspektor Jonas Åkeson avslutar mötet 20:19.