Kallelse lagtima nationsmöte 11 maj

Tid:              Torsdag 11 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                          

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Stadgerevision – första läsningen
      Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Fastställande av budget HT2017
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 11.   Val av förtroendeposter för perioden HT2017-VT2018
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val av valberedning HT2017-VT2018
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.  Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

____________________
Filippa Wieselgren, Qurator

 

 

Meddelanden

 

§ 15.   Mötet avslutas