Nationsmöte 4/2

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid:         Torsdagen den 4 februari klockan 19.00(..)
Plats:       Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista    

 1. Mötet öppnas

 2. Val av mötessekreterare

 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

 4. Godkännande av föredragningslistan

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

 6. Eventuella adjungeringar

 7. Föregående mötesprotokoll    

 8. Ekonomisk rapport

 9. Stadgerevision – andra läsningen
       Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

 10. Val av ledamöter till Stiftelsen Heruleros styrelse

 11. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2015-HT2015    Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

 12. Övriga frågor

 13. Meddelanden

 14. Mötet avslutas