Nationsmöte 7/4

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid:          Torsdagen den 7 april klockan 19.00(..)
Plats:       Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

§ 7. Föregående mötesprotokoll

§ 8. Ekonomisk rapport

§ 9. Fastställande av terminsavgift för HT2016

§ 10. Val till förtroendeposter för perioden HT2016

§ 11. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2016-HT2016

§ 12. Val till kuratelsposter för perioden HT2016-VT2017

§ 13. Övriga frågor

§ 14. Meddelanden

§ 15. Mötet avslutas

Valberedningens förslag för § 10., § 11. och § 12. är anslagna på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.